ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว16/2565
เลขที่หนังสือ: 
นร 1012.1/ว 16
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2565

โดยให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และแนวทางตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2 และให้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางตาม ว16/2565 นี้