ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ระบบลงทะเบียนกลาง https://register.ocsc.go.th และคลิกที่แถบเมนู “ทุนฝึกอบรม/ศึกษา” จากนั้นให้คลิกที่คำว่า “สมัคร” ที่แสดงภายใต้ชื่อ    “ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา ปี 2566”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 6 New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 5 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 4  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 3 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ                   แบบฟอร์มยืนยันรับทุน  New

แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัคร 

หนังสือแจ้งเวียนแก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัคร 

ประกาศรับสมัคร

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ศึกษา) หน่วยทุนที่ 1 - 142

ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ (ฝึกอบรม) หน่วยทุนที่ 143 -216

ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการจัดสรรทุน

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ.5

แบบฟอร์มแสดงความยินยอมและยอมรับฯ (เฉพาะทุนศึกษา)