ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565 โดยมติเห็นชอบข้อเสนอการจัดทำกรอบหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รวบรวมกระบวนการจัดทำกรอบหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งแนวทางดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ ให้มีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

 

 

เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11  ตุลาคม 2565 และเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการมีกรอบแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม มีการรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.ม.จ. จึงได้จัดทำคู่มือคำอธิบายและเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

สามารถดาวน์โหลดหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่มือคำอธิบาย และเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าว ได้ตามที่ปรากฏนี้

 

 

การสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และ การสัมมนาวิทยากรตัวคูณในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หนังสือแจ้งส่วนราชการ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ. 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2547 1000 ต่อ 6896 6893 6872

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารประกอบข่าว: 
ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ