ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 97 และ 98

 

สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 98 ทางสำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่ง QR line กลุ่ม นบส.1 รุ่นที่ 98 ไปยัง E-mail ของผู้ฝึกอบรมที่แจ้งไว้ในใบสมัคร โปรดเข้าร่วมกลุ่มก่อนวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโปรดดำเนินการกิจกรรมก่อนการฝึกอบรม
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2


สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6982, 6944, 6953, 6951, 1775
โทรสาร.. 0 2547 2049


ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ