ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ป.ป.ช. ขอความร่วมมือให้สำนักงาน ก.พ. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเครื่องมือแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: ITA) ข้อ O๓๙  - O๔๑ ซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้เผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติตามเครื่องมือแบบวัด OIT ข้อ O๓๙  - O๔๑ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินได้รับทราบและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

เอกสารประกอบข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ