ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยรรม จัดโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรม เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรตัวคูณการพัฒนาจริยธรรม เพื่อให้มีความรู้ในเนื้อหาสาระ ตลอดจนแนวทางการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และสามารถเผยแพร่เนื้อหาของหลักสูตรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมมาแล้ว  ๔ ครั้ง ดังนี้

การสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมอบรมวิทยากรตัวคูณในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

โดยเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี นางชุติมา  หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาและแนวทางดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่ปรึกษาผู้พัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือ (นางวรภา  ชัยเลิศวณิชกุล  และนางฐิติมา  ศิริวิโรจน์)  มาอธิบายฐานคิด การออกแบบพัฒนาหลักสูตรและเครื่องมือ อธิบายเครื่องมือแต่ละประเภท หลักพิจารณาในการใช้เครื่องมือ พร้อมทั้งบอกเล่า SHOW CASE การนำหลักสูตรและเครื่องมือไปปรับใช้ในกลุ่มข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS)  แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ซึ่งเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความสามารถเป็นวิทยากรมืออาชีพ ซึ่งภายหลังการสัมมนาผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ไปขยายผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมที่เหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีคุณธรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรมต่อไป รวมทั้งมีทักษะในการเป็นวิทยากรของหลักสูตร เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่ ประกอบการสอนหรือพัฒนาเพิ่มเติม และสามารถนำกิจกรรมการเรียนรู้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม จะจัดขึ้นทั้งหมดรวม ๔ ครั้ง ซึ่งครั้งต่อไปจะเป็นการสัมมนาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมอบรมวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ ๒ และ ๓ และจะมีการสัมมนาผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ปฏิบัติงาน หรือวิทยากรจากองค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ทาง ศจ. จะได้นำมาเสนอในโอกาสต่อไป

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม รุ่นที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม โดยมี รกพ. นางชุติมา  หาญเผชิญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถาบันพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ได้แก่ นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล นางฐิติมา  ศิริวิโรจน์ และนางธีรนาฏ จตุรธำรง  พร้อมด้วยนางศิริวรรณ  เมนะโพธิ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สพข. ร่วมให้ความคิดเห็นแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมอบรมวิทยากรตัวคูณของหลักสูตรฯ รวมจำนวน ๔๒ คน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม รุ่นที่ ๓

เมื่อวันที่ ๒๔-๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม โดยมี รกพ. นางชุติมา หาญเผชิญ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถาบันพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ ได้แก่ นางวรภา ชัยเลิศวณิชกุล นางฐิติมา ศิริวิโรจน์ และนางธีรนาฏ จตุรธำรง พร้อมด้วยนางสาวรพีพร มณีพงษ์ และนางสาวอัญชณา เวสารัชช์ ร่วมให้ความคิดเห็นแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมอบรมวิทยากรตัวคูณของหลักสูตรฯ รวมจำนวน ๔๑ คน ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ได้รับทั้งความรู้และความบันเทิง โดยเฉพาะเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม แนวทางปฏิบัติตน ตลอดจนทักษะ เทคนิคการเป็นวิทยากร เป็นการอบรมที่ได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ได้มีเครือข่ายมากขึ้น และมีความมั่นใจในการเป็นวิทยากรมากขึ้น

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิทยากรตามหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม มีจำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๕๐ คน  (รุ่นที่ ๑ สำหรับเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ รุ่นที่ ๒ สำหรับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม วันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ และรุ่นที่ ๓ สำหรับองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม และหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ วันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖) ซึ่ง ศจ. คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่ได้เข้าอบรมจะสามารถเป็นวิทยากรตัวคูณนำทักษะและความรู้ที่ได้รับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในอนาคต ร่วมกันสร้างพฤติกรรมที่ดีตามประมวลจริยธรรม และรักษามิตรภาพ ความร่วมมือ และเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานต่อไป

ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม ได้ที่ 

https://shorturl.ocsc.go.th/qr/EthicsTraining2023

ประเภทข่าว: 

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ