ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ ZOOM Meeting ครบจำนวนแล้ว ท่านที่สนใจสามารถดูการอบรมได้ทางผ่านช่องทาง www.youtube.com ค้นหาด้วยชื่อ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ” หรือ ลิงก์  https://www.youtube.com/@user-ko9os5ur8p ในวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocsc.go.th/retire

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ