ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 16


เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะส่ง QR code ไลน์กลุ่ม ให้ผู้เข้ารับการอบรมทางอีเมลที่ท่านแจ้งไว้ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมไลน์กลุ่มในโอกาสแรก ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 6982 , 1775, 6951, 6953, 6944, 1763, 1757

Share this post

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) องค์การกลางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ