ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว30/2553
เลขที่หนังสือ: 
นร 1008/ว30
ปีที่ออกหนังสือเวียน: 
2553

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551


URL แบบสั้นสำหรับ Share