ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

แบบสอบถามรายงานการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ (Timeline) ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โปรดบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา และบันทึกเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเดินทางไปยังต่างจังหวัดหรือสถานที่เสี่ยง)

โปรดให้ข้อมูลการเดินทางไปยังจังหวัดหรือสถานที่เสี่ยง (ถ้ามี)

(สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ) โปรดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเดินทางไปยังต่างจังหวัดหรือสถานที่เสี่ยง

  • กรุณาล็อคอินด้วยอีเมลของสำนักงาน ก.พ.
  • คุณสามารถเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการเดินทางไปยังจังหวัดหรือสถานที่เสี่ยง


โปรดให้ข้อมูลการเดินทางไปยังจังหวัดหรือสถานที่เสี่ยง (ถ้ามี)

(สำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวสำนักงาน ก.พ.) โปรดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมทุกครั้งที่มีการเดินทางไปยังต่างจังหวัดหรือสถานที่เสี่ยง

  • คุณสามารถเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีการเดินทางไปยังจังหวัดหรือสถานที่เสี่ยง