Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

ค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนที่ศึกษาในต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MA) เหมาจ่าย

 • ได้รับตั้งแต่วันเดินทางถึงประเทศที่ศึกษา แต่ไม่เกิน 10 วันก่อนเปิดเทอม จนถึงวันที่ออกเดินทางจากเมืองที่ศึกษากลับประเทศไทย แต่ไม่เกิน 20 วันหลังสำเร็จการศึกษา หรือวันที่สิ้นสุดการรับทุนรัฐบาล
 • กรณีไม่เต็มเดือน จ่ายตามวันที่มีสิทธิได้รับในเดือนนั้น

การจ่าย MA  จ่ายครั้งละ 3 เดือน

รอบตุลาคม – ธันวาคม (โอนเข้าบัญชีนักเรียนปลายเดือนกันยายน)

รอบมกราคม – มีนาคม (โอนเข้าบัญชีนักเรียนปลายเดือนธันวาคม)

รอบเมษายน – มิถุนายน (โอนเข้าบัญชีนักเรียนปลายเดือนมีนาคม)

รอบกรกฎาคม – กันยายน (โอนเข้าบัญชีนักเรียนปลายเดือนมิถุนายน)

 • กำหนดจ่ายเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนที่เปิดภาคการศึกษา (ไม่รวมช่วงเรียนภาษาก่อนเข้าศึกษาตามหลักสูตร) จนถึงเดือนที่สำเร็จการศึกษา หรือสิ้นสุดการรับทุนรัฐบาล
 • ประกอบด้วย ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ (สำหรับระดับปริญญาโทที่เรียนแบบงานวิจัยและระดับปริญญาเอกในปีสุดท้ายหรือเทอมสุดท้ายของการเรียนให้เบิกจ่ายค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ตามที่จ่ายจริงภายในวงเงิน 1,200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี (ศึกษา ณ ออสเตรเลีย) หรือ 1,200 ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ปี (ศึกษา ณ นิวซีแลนด์) โดยให้รวบรวมใบเสร็จรับเงินค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์แล้วส่งมายัง สนร. เพื่อประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ สำหรับรายการใดที่ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าใช้จ่ายในการจัดทำ/ตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ รวมแล้วไม่เกิน 930 ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ปี (ศึกษา ณ ออสเตรเลีย) หรือ 900 ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ปี (ศึกษา ณ นิวซีแลนด์) ให้เบิกจ่ายในอัตราเหมาจ่าย

การจ่าย MA  จ่ายครั้งละ 3 เดือน

รอบตุลาคม – ธันวาคม (โอนเข้าบัญชีนักเรียนปลายเดือนกันยายน)

รอบมกราคม – มีนาคม (โอนเข้าบัญชีนักเรียนปลายเดือนธันวาคม)

รอบเมษายน – มิถุนายน (โอนเข้าบัญชีนักเรียนปลายเดือนมีนาคม)

รอบกรกฎาคม – กันยายน (โอนเข้าบัญชีนักเรียนปลายเดือนมิถุนายน)

 • สนร.เป็นผู้จ่ายค่าเล่าเรียนตามที่สถานศึกษาเรียกเก็บ : หากนักเรียนทุนได้รับใบเรียกเก็บเงินค่าเล่าเรียน ขอให้ส่งใบเรียกเก็บเงินนั้นให้ สนร. เพราะหากเก็บไว้จนเลยกำหนดชำระเงิน นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าปรับจากสถานศึกษาเอง
 • กรณีนักเรียนทุนได้รับทุน Teaching Assistantship (TA) หรือ Research Assistantship (RA) จากสถานศึกษา ให้แจ้ง สนร.ว่าได้รับทุนอะไรตั้งแต่เมื่อใด และจำนวนเงินเท่าใด เพื่อจะได้ตรวจสอบและจ่ายค่าเล่าเรียนได้ถูกต้อง
 • กรณีนักเรียนทุนได้รับค่าเล่าเรียนคืนจากสถานศึกษา (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ให้นักเรียนทุนนำส่งคืนให้ สนร. ทันที
 • กรณีมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาเพิ่มเติม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม/ การดูงาน/ การศึกษานอกสถานที่ ตามข้อบังคับของหลักสูตร นักเรียนต้องแจ้ง สนร.ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงจะสามารถขอเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ตามที่จ่ายจริง โดยประหยัดและไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ได้รับแล้ว เช่น ค่าอาหารและค่าพาหนะในเมืองที่ทำกิจกรรมซึ่งได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายประจำเดือนเหมาจ่ายแล้ว ค่าอุปกรณ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งรวมอยู่ในค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษาเหมาจ่ายแล้ว เป็นต้น
 • สนร.เป็นผู้จ่ายค่าประกันสุขภาพตลอดหลักสูตรที่นักเรียนได้รับทุนรัฐบาล ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการทำวีซ่านักเรียน (โดยปกติมหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บโดยตรงจาก สนร. ซึ่งจะมาพร้อมกับค่าธรรมเนียมการศึกษา) หากนักเรียนได้สำรองจ่ายไปก่อน สามารถนำใบเสร็จมาขอเบิกได้
 • กรณีนักเรียนเสร็จสิ้น/สำเร็จการศึกษาในต่างประเทศ และเดินทางกลับไทยแล้วก่อนที่ OSHC จะสิ้นสุด สนร. จะเรียกเงินค่าประกันสุขภาพส่วนที่เกิน คืนจากนักเรียน โดยนักเรียนอาจติดต่อบริษัทประกันสุขภาพผ่านมหาวิทยาลัยต่อไป
 • กรณีนักเรียนเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือเป็นคนไข้นอกให้นักเรียนขอ Claim ตามสิทธิกับบริษัทประกันสุขภาพเท่านั้น ส่วนที่ claim ไม่ได้ นักเรียนต้องรับผิดชอบเอง
 • นักเรียนจะขอเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้ เฉพาะกรณีเป็นคนไข้ใน และเฉพาะส่วนที่เบิกจ่ายจากบริษัทประกันไม่ได้เท่านั้น โดยพิจารณาเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย หากเข้ารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทย จะเบิกจ่ายได้เฉพาะการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
 • ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องยื่นรายการค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลทั้งหมด ประกอบกับใบรายละเอียดการจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบริษัทประกันประกอบการขอเบิก ไปยัง สนร. เพื่อพิจารณาเบิกจ่ายตามส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เบิกจากบริษัทประกันไม่ได้
  • ค่าทำฟัน (กรณีประกันสุขภาพไม่ครอบคลุม) สามารถเบิกจ่ายได้ ดังนี้
  • ค่าถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน ค่าทำความสะอาดฟัน (เฉพาะการรักษา) จ่ายได้ครึ่งหนึ่ง
  • ค่าทำความสะอาดฟัน นอกเหนือการรักษา เบิกจ่าได้ครึ่งหนึ่ง ปีละ 1 ครั้ง
  • ค่าครอบฟันและใส่ฟันเทียม (ไม่สามารถเบิกจ่ายได้)
  • การทำฟันในประเทศไทยเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง เฉพาะที่เข้าทำฟันในสถานพยาบาลของรัฐเท่านั้น
 • ค่าระวางขนส่งสิ่งของกลับประเทศไทย เหมาจ่ายอัตราเดียว = 450 ดอลลาร์สหรัฐ

ข้อควรจำเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย

กำหนดการเบิกจ่าย : ให้เบิกจ่ายได้ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ออกใบเสร็จหรือสำรองจ่ายหรือวันที่สำเร็จการศึกษา (กรณีเป็นรายการที่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน) หรือวันที่มีมติให้ยุติการศึกษา หรือวันสิ้นสุดการรับทุนรัฐบาล

ค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ : หาก สนร. เรียกคืนเงินค่าใช้จ่ายรับเกินสิทธิ ขอให้คืนเงินเกินสิทธิภายใน 30 วัน (นับจากวันที่ได้รับแจ้งจาก สนร.)


ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content