ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.Australia

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

Office of Educational Affairs. Royal Thai Embassy
74-76 Hopetoun Circuit
Yarralumla, Canberra
ACT 2600
Australia

ติดต่อ สนร.

เมื่อเดินทางมาศึกษา ณ ต่างประเทศ

1. การรายงานตัวเมื่อเดินทางถึงประเทศที่จะศึกษา (click here for more information)

Bio Data: แบบรายงานตัวมาศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ (ใช้แบบฟอร์มนี้ในการรายงานตัวครั้งแรกกับสำนักงาน) – PDF

ขณะศึกษาต่างประเทศ

1. การขยายเวลาการศึกษา

2. การรายงานผลการศึกษา

3. การไปร่วมประชุมทางวิชาการ Conference / Study trip

4. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน

5. การกลับเยี่ยมบ้านชั่วคราว

6. การกลับไปเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ในประเทศไทย

7. การแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่/การแจ้งเปลี่ยนแปลงบัญขีธนาคาร

8. การเปลี่ยนแปลงแนวทางการศึกษา / สาขาวิชาที่จะศึกษา

9. การเปลี่ยนระดับการศึกษา

10. การเปลี่ยนประเทศที่ศึกษา

11. การย้ายสถานศึกษา

12. การฝึกอบรม- ดูงานหลังสำเร็จการศึกษา

13. การพักการศึกษาชั่วคราว

14. การยื่นขอหนังสือรับรองประกอบการทำหนังสือเดินทาง e-passport

* General Request Form: แบบฟอร์มขอให้ดำเนินการต่างๆ – PDF

 

การรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษา

1. การรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษา

2. แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ (กรอกแบบฟอร์มนี้แล้วยื่นกับ สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี) 

3. Workplace Selection:แบบฟอร์มเลือกส่วนราชการที่จะปฏิบัติราชการชดใช้ทุน 

 

เกี่ยวกับด้านการเงิน

1. Sponsorship / Financial Guarantee Letter  แบบขอหนังสือรับรองการเงิน 
2. Reimbursement form แบบขอเบิกค่าใช้จ่าย
3. สิทธิการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

* Please provide proper signature for each form *