ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

OEA.FRANCE Paris

ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศฝรั่งเศส

Ambassade Royale de Thaïlande
8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

ติดต่อ สนร.

สนร. ฝรั่งเศส หารือกับผู้แทน บ. ExxonMobil Limited

ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ผู้แทน 2 รายของบริษัท ExxonMobil Limited (เลขที่ 54 ถ. สาธรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพ)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทธุรกิจน้ำมันและก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วน Business Support Center ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายแผนกนโยบายและสวัสดิการของพนักงานภาคพื้นยุโรป และหัวหน้าฝ่ายแผนกนโยบายและสวัสดิการของพนักงานในประเทศฝรั่งเศส ได้เข้าพบ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ณ  ห้องประชุมโรงแรม Sofitel Esplanade La Défense ชานกรุงปารีส  เพื่อพูดคุยหารือและนำเสนอเกี่ยวกับโอกาสการทำงานของนักเรียนไทยที่ศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ซึ่งการพบปะกันครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานราชการและเอกชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับนักเรียนไทยที่ศึกษาในต่างประเทศ ได้มีช่องทางในการทำงานในประเทศไทยอีกด้วย

ประเภทข่าว: 

การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Dijon

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อทศ. พนิดา โรจน์รัตนชัย และ จนท. สนร. ได้เดินทางไปเข้าร่วมฟังการบรรยายเปรียบเทียบระบบการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยนายณัฐวุฒิ คล้ายขำ นักเรียนทุน ก.พ. ตามความต้องการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันเป็นนักศึกษาฝึกงานหลักสูตร ป. โท ปีที่ 2 สาขากฎหมายการคลังภาครัฐ ณ ศาลตรวจเงินแผ่นดินแคว้น Bourgogne – Franche Comté เมือง Dijon หลังการบรรยายดังกล่าว ได้มีการหารือเรื่องการฝึกงานของนักเรียนทุนฯ ในหน่วยราชการของฝรั่งเศส ซึ่งประธานศาลตรวจเงินแผ่นดินฯ   M. Pierre VAN  HERZELE  มีความพึงพอใจกับการทำงานของ นายณัฐวุฒิ เป็นอย่างมาก และทุกๆ ปีศาลตรวจเงินแผ่นดินฯ จะเปิดรับนักศึกษาไม่จำกัดสัญชาติให้เข้าฝึกงานที่ศาลตรวจเงินแผ่นดินฯ  ปีละ 3  ราย  จึงเป็นข่าวดีสำหรับนักศึกษาไทยที่สนใจหาประสบการณ์ด้านการคลังภาครัฐที่ศาลตรวจเงินแผ่นดินประจำแคว้นนี้

ประเภทข่าว: 

การประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล

ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส ได้จัดประชุมสัมมนา นทร. สังกัดส่วนราชการที่ศึกษาในเขตปารีสและปริมณฑล ณ ห้องประชุมโรงแรม Novotel Pont de Sèvres เลขที่  13 Grande rue 92310 Sèvres ซึ่งประกอบด้วยนักเรียนจากสังกัดทุน ก.พ.  ทุน สกอ. และ ทุน ก.ต. โดยมีรองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก (นายปราโมทย์ ด้วงอิ่ม) อดีตผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นายอาทิตย์ วงษ์สง่า) และที่ปรึกษา (รับผิดชอบงานด้านกงสุล) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (นายธัชสิทธิ์ ประสิทธิรัตน์) มาพูดคุยให้ข้อคิดเพื่อให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ในการเตรียมตัวกลับไปปฏิบัติงานในระบบราชการและในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงสิ่งที่องค์กรคาดหวังจากนักเรียนทุนรัฐบาล

ประเภทข่าว: 

Pages