ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

จำขึ้นใจ


Project Description

จำขึ้นใจ

“โครงการรณรงค์ข้าราชการร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”

มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีจิตสำนึกและเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของคำถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ 
มีจิตสำนึกร่วมกันแก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ และร่วมกันสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

Live Preview
  • Skills:

    • จำขึ้นใจ
  • Client:

    ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม