ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/07/2018 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/07/2018 - 16:05
ข่าว/รายงาน   โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)   16/07/2018 - 09:32
ข่าว/รายงาน   แบบคำร้องขอผลคะแนนสอบ วิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14   16/07/2018 - 06:42
ข่าว/รายงาน   ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561   13/07/2018 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 16)   13/07/2018 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/07/2018 - 15:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/07/2018 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/07/2018 - 15:38
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ (Aptitude Test) และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14   12/07/2018 - 18:37
ข่าว/รายงาน   รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และการสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2561   12/07/2018 - 17:13
เนื้อหาทั่วไป   รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี   12/07/2018 - 17:02
เนื้อหาทั่วไป   รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ   12/07/2018 - 17:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/07/2018 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/07/2018 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   11/07/2018 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะจ้างขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ภายในสำนักงาน ก.พ.   11/07/2018 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/07/2018 - 16:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดการข้อมูลหนังสือโดยกำหนดรหัส Barcode บันทึกข้อมูล Barcode ให้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด และติด Barcode พร้อมพิมพ์เลขหนังสือบนสติ๊กเกอร์ที่สันและปก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/07/2018 - 15:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตงานจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561   10/07/2018 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561   10/07/2018 - 15:59
ข่าว/รายงาน   การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษาของสำนักงาน ก.พ.   10/07/2018 - 10:37
เนื้อหาทั่วไป   แหล่งการเรียนรู้ ทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set)   10/07/2018 - 10:19
เนื้อหาทั่วไป   แหล่งการเรียนรู้ ทักษะด้านผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership Skill Set)   10/07/2018 - 10:18
เนื้อหาทั่วไป   แหล่งการเรียนรู้ ทักษะด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์ (Strategic and Project Management Skill Set)   10/07/2018 - 10:17
เนื้อหาทั่วไป   แหล่งการเรียนรู้ ทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design Skill Set)   10/07/2018 - 10:17
เนื้อหาทั่วไป   แหล่งการเรียนรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set)   10/07/2018 - 10:16
เนื้อหาทั่วไป   แหล่งการเรียนรู้ ทักษะด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)   10/07/2018 - 10:15
เนื้อหาทั่วไป   แหล่งการเรียนรู้ ทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)   10/07/2018 - 10:13
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2561   10/07/2018 - 09:59

Pages