ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ชมรมทุนคิงส์ จัดกิจกรรมส่งรุ่นน้อง   12/10/2018 - 15:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)   12/10/2018 - 14:18
เนื้อหาทั่วไป   แบบแสดงแผนการสรรหาและบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในอัตราข้าราชการตั้งใหม่ที่ได้รับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรีและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม   12/10/2018 - 09:23
เนื้อหาทั่วไป   การสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์   10/10/2018 - 11:50
ข่าว/รายงาน   ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑   10/10/2018 - 09:29
หนังสือเวียน   การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ   09/10/2018 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/10/2018 - 15:01
หนังสือเวียน   การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ   09/10/2018 - 11:01
ข่าว/รายงาน   คลิปวิดีโอและสรุปประเด็น การสัมมนานักบริหารภาครัฐ เพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย   08/10/2018 - 11:22
ข่าว/รายงาน   ร่วมแสดงความคิดเห็นร่าง พรบ หลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี   04/10/2018 - 15:40
ข่าว/รายงาน   นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเจรจากรอบความร่วมมือด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑   02/10/2018 - 18:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/10/2018 - 18:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อน้ำดื่ม   02/10/2018 - 16:25
เอกสารดาวน์โหลด   มุมมองมุมคิด 11   02/10/2018 - 14:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/10/2018 - 08:40
เนื้อหาทั่วไป   ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2562 (The Young Leader's Program)   28/09/2018 - 10:17
ข่าว/รายงาน   ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Australian)   27/09/2018 - 15:37
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561   27/09/2018 - 11:47
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม ส.นบส. รุ่นที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   26/09/2018 - 13:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2018 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   25/09/2018 - 09:56
ข่าว/รายงาน   หลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น (ป.ย.ป.3)   24/09/2018 - 16:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2018 - 11:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2018 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2018 - 14:58
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปี 2560 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2561)   21/09/2018 - 11:36
ข่าว/รายงาน   การสัมมนานักบริหารภาครัฐเพื่อบูรณาการการพัฒนาประเทศไทยตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)   20/09/2018 - 17:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/09/2018 - 15:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) และโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/09/2018 - 14:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกระจกบริเวณห้องน้ำหญิงอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/09/2018 - 16:25

Pages