ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ   30/09/2020 - 10:22
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ) ครั้งที่ 2/2563   29/09/2020 - 20:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนานวัตกรรม การสรรหาและเลือกสรร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 16:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทุนรัฐบาลแบบบูรณาการ (Business Intelligence : BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 15:46
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563   25/09/2020 - 22:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ และโปรแกรมประมวลผลการสอบพร้อมวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2020 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผนังภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2020 - 15:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563   25/09/2020 - 09:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีคัดเลือก   24/09/2020 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 15:55
ข่าว/รายงาน   วันมหิดล 24 กันยายน   24/09/2020 - 14:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาด รอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 13:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 12:50
ข่าว/รายงาน   แจ้งรายชื่อ HiPPS และกำหนดการปฐมนิเทศเพื่อใช้งาน Platform การเรียนรู้หลักสูตร YourNextU for HiPPS 15   23/09/2020 - 17:26
ข่าว/รายงาน   กระทรวงแรงงาน จัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมการจัดหางานครั้งยิ่งใหญ่ระดับประเทศ   23/09/2020 - 14:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/09/2020 - 16:25

Pages