ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง มาตรการการเข้าสถานที่สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam)   28/06/2022 - 18:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/06/2022 - 15:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/06/2022 - 15:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/06/2022 - 15:30
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. พร้อมด้วยฝ่ายบริหารสำนักงาน ก.พ. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   27/06/2022 - 13:38
ข่าว/รายงาน   อย่าลืม..อัปโหลดรูปถ่าย!!!! สำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2565   24/06/2022 - 15:16
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.   23/06/2022 - 17:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2565   22/06/2022 - 15:00
ข่าว/รายงาน   รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   21/06/2022 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ศสล. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕)   21/06/2022 - 15:08
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทั้งแบบ e-Exam และ Paper&Pencil   20/06/2022 - 15:23
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (บัญชีของกรมสรรพากร)   20/06/2022 - 11:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/06/2022 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/06/2022 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/06/2022 - 13:30
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 (e-Exam)   15/06/2022 - 12:16
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565   14/06/2022 - 22:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะนักบริหารระดับสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/06/2022 - 15:48
ข่าว/รายงาน   ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565   13/06/2022 - 22:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/06/2022 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/06/2022 - 09:55
ข่าว/รายงาน   โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง (Co-Sharing) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อภาครัฐสมรรถนะสูง ความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ก.พ. และ Nanyang Technological University สิงคโปร์   10/06/2022 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/06/2022 - 09:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09/06/2022 - 15:59
ข่าว/รายงาน   4 หลักการดำเนินการทางวินัย   09/06/2022 - 13:23
ข่าว/รายงาน   การปฏิบัติอย่างเที่ยงธรรมต่อผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา   09/06/2022 - 13:22
ข่าว/รายงาน   หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย   09/06/2022 - 13:20
ข่าว/รายงาน   การป้องกันไม่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย   09/06/2022 - 13:19
ข่าว/รายงาน   ตัวอย่างความผิดวินัยอย่างร้ายแรง   09/06/2022 - 13:17
ข่าว/รายงาน   การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย   09/06/2022 - 13:16

Pages