ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/03/2023 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/03/2023 - 15:07
ข่าว/รายงาน   การอัปโหลดรูปถ่ายสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจำปี 2566 รอบสอบที่ 1 - 7 (วันที่ 31 มี.ค. - 4 เม.ย. 66)   24/03/2023 - 13:41
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. โดยวิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ได้จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) รุ่นที่ 97 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   24/03/2023 - 11:53
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่าย เพื่อปรับปรุงชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 17.00 น.   23/03/2023 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/03/2023 - 13:20
เนื้อหาทั่วไป   สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน   17/03/2023 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/03/2023 - 15:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 54 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/03/2023 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/03/2023 - 15:20
เนื้อหาทั่วไป   Dashboard ข้อมูลกำลังคนภาครัฐ : ข้าราชการพลเรือนสามัญ   15/03/2023 - 23:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/03/2023 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสิทธิการใช้งานชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud for Teams โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/03/2023 - 15:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566   15/03/2023 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566   15/03/2023 - 15:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/03/2023 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบฐานข้อมูล Oracle Real Application Clusters (ข้อมูลข้าราชการพลเรือนและงานทะเบียนประวัติข้าราชการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/03/2023 - 16:03
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566   10/03/2023 - 10:49
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566   10/03/2023 - 10:46
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566   10/03/2023 - 10:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/03/2023 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   09/03/2023 - 15:13
เนื้อหาทั่วไป   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน   09/03/2023 - 11:05
ข่าว/รายงาน   ภารกิจสำคัญของสำนักงาน ก.พ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผลงานที่สำคัญ ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ   08/03/2023 - 15:26
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้คอลเลจ เคมบริดจ์ (Prince Mahidol Bursary Fund at Trinity College)   07/03/2023 - 16:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบสำรองข้อมูลศูนย์ Data Center ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   07/03/2023 - 16:09
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566   07/03/2023 - 10:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/03/2023 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2023 - 15:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้น ชั้น ๕ อาคารสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2023 - 14:58

Pages