ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/02/2019 - 14:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/02/2019 - 11:27
หนังสือเวียน   แนวทางการดำเนินการกรณีข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ได้รับการพัฒนาภายในระยะเวลาที่กำหนด   18/02/2019 - 11:11
เนื้อหาทั่วไป   ACCSM 20th   18/02/2019 - 10:55
เอกสารดาวน์โหลด   หนังสืองานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2562   18/02/2019 - 10:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมท่อน้ำประปา อาคาร 1 และท่อสูบน้ำประปา อาคาร 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/02/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/02/2019 - 15:14
ข่าว/รายงาน   รายชื่อข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)   15/02/2019 - 15:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 10)   15/02/2019 - 14:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2561   15/02/2019 - 10:59
ข่าว/รายงาน   การดำเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   14/02/2019 - 10:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/02/2019 - 13:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12/02/2019 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติและธงสัญลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/02/2019 - 15:24
ข่าว/รายงาน   Promoting Educational Cooperation between Ireland and Thailand   12/02/2019 - 14:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/02/2019 - 14:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/02/2019 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/02/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/02/2019 - 14:56
ข่าว/รายงาน   เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย เข้าพบ เลขาธิการ ก.พ. เพื่อหารือถึงความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์   08/02/2019 - 17:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/02/2019 - 14:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/02/2019 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑ และ อาคาร ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   07/02/2019 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและสื่อประกอบหลักสูตรบน OCSC Learning Space ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   07/02/2019 - 16:28
ข่าว/รายงาน   การศึกษาระดับปริญญาเอกในประเทศฝรั่งเศส   07/02/2019 - 15:28
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ : การสอบแข่งขัน   07/02/2019 - 14:06
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ของสำนักงาน ก.พ.   07/02/2019 - 09:33
ข่าว/รายงาน   การตรวจเยี่ยม นทร. ที่เมือง Montpellier - ประเทศฝรั่งเศส   06/02/2019 - 23:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/02/2019 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2019 - 16:22

Pages