ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง ( SEIS) และโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/09/2019 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/09/2019 - 16:04
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ   27/09/2019 - 14:28
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561   27/09/2019 - 14:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/09/2019 - 11:54
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2562 - กันยายน 2562)   27/09/2019 - 11:42
ข่าว/รายงาน   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.   26/09/2019 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ ระยะเวลา ๖ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/09/2019 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/09/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/09/2019 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาด รอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/09/2019 - 14:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/09/2019 - 12:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทุนรัฐบาล แบบบูรณาการ (Business Intelligence : BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/09/2019 - 12:05
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   25/09/2019 - 17:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ สำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2019 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวก มด หนู และแมลงสาบ บริเวณสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2019 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2019 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ สำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2019 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2019 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2019 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำตอบและโปรแกรมประมวลผลการสอบฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2019 - 15:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2019 - 15:20
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 12   25/09/2019 - 14:25
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2562)   25/09/2019 - 11:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ เดือน   24/09/2019 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0   24/09/2019 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๓ เดือน   24/09/2019 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0   24/09/2019 - 16:00
ข่าว/รายงาน   ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพทางร่างกายและทางจิตใจ   24/09/2019 - 15:56

Pages