ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมอุปกรณ์จับควันและจับความร้อน ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (อาคาร 10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/07/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมหน้าต่างกระจกชั้น 9 (ด้านหน้า) อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/07/2019 - 16:28
หนังสือเวียน   การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   02/07/2019 - 15:25
ข่าว/รายงาน   Chair of Royal Civil Service Commission แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ก.พ. และร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ   02/07/2019 - 13:56
หนังสือเวียน   หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง   02/07/2019 - 10:30
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2562   02/07/2019 - 10:26
ข่าว/รายงาน   ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อคัดเลือก HiPPS รุ่นที่ 15 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ในระบบ   29/06/2019 - 09:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท (กลุ่มโรงพิมพ์)   28/06/2019 - 15:09
ข่าว/รายงาน   Afternoon Tea at OEA London   27/06/2019 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/06/2019 - 13:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/06/2019 - 14:36
เนื้อหาทั่วไป   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒   26/06/2019 - 14:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/06/2019 - 15:40
ข่าว/รายงาน   ข้าราชการผู้เข้ารับการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ สามารถตรวจสอบผลการประเมิน ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2562   25/06/2019 - 14:57
ข่าว/รายงาน   การประชุมชี้แจงโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการและการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการ (รอบแรก) 26 มิ.ย. 62   25/06/2019 - 12:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/06/2019 - 10:45
เนื้อหาทั่วไป   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต   25/06/2019 - 09:17
เนื้อหาทั่วไป   แผนปฏิบัติราชการ/รายงานแผนปฏิบัติการ   25/06/2019 - 09:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/06/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/06/2019 - 14:29
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การศึกษา ของสำนักงาน ก.พ.   24/06/2019 - 09:58
ข่าว/รายงาน   คณะผู้แทนจากสำนักงาน ก.พ. เข้าหารือราชการกับกระทรวงภายในแห่ง สปป. ลาว   21/06/2019 - 14:26
ข่าว/รายงาน   TS62 NEWSLETTER Week 1   21/06/2019 - 14:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี (ศกศ.)   21/06/2019 - 11:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/06/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/06/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/06/2019 - 16:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาสำรวจข้อมูลภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/06/2019 - 13:29
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมผู้ประสานงานหลัก ก.พ. อาเซียน ปี 2562 (ACCSM Focal Points Meeting 2019)   20/06/2019 - 11:33
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   20/06/2019 - 11:31

Pages