ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/09/2021 - 15:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/09/2021 - 15:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/09/2021 - 15:50
ข่าว/รายงาน   แจ้งกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สุง รุ่นที่ 16   10/09/2021 - 19:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/09/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   10/09/2021 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   10/09/2021 - 16:05
ข่าว/รายงาน   การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   10/09/2021 - 11:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09/09/2021 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. 7) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   09/09/2021 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปลี่ยนแปลงผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำนักงาน ก.พ. อาคาร ๒ และอาคาร ๑๐ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   09/09/2021 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   09/09/2021 - 15:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   09/09/2021 - 15:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ศศล. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔)   08/09/2021 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) และโปรแกรมประเมินค่างาน   07/09/2021 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) และโปรแกรมประเมินค่างาน   07/09/2021 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/09/2021 - 16:10
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ราชกิจจานุเบกษา ประเภท ง ตอนพิเศษ ๒๐๘ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   07/09/2021 - 10:28
ข่าว/รายงาน   ประเภท ง ตอนพิเศษ ๒๐๘ ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   07/09/2021 - 10:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/09/2021 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/09/2021 - 15:55
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของหน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มกำลังคนคุณภาพ ผู้รับทุนรัฐบาล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึง คณบดี คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน “ก้าวต่อก้าว (9-9) Build-Up ดิจิทัลไทยแลนด์”   03/09/2021 - 20:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   03/09/2021 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   03/09/2021 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์   03/09/2021 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์   03/09/2021 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ   03/09/2021 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ   03/09/2021 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.   03/09/2021 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.   03/09/2021 - 16:01

Pages