ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   วารสาร HiPPS ฉบับประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2557   01/10/2014 - 18:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2557   30/09/2014 - 23:59
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556   30/09/2014 - 13:30
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐ 2556 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ   30/09/2014 - 13:15
เอกสารดาวน์โหลด   หนังสือวิชาการประจำปี 2557 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.   30/09/2014 - 11:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2557   30/09/2014 - 10:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอยกเลิกการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมการจัดงานประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ.2557   29/09/2014 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการจัดทำคอลัมน์ประจำในหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์   29/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและดำเนินโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)   26/09/2014 - 00:00
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2557   25/09/2014 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ.   24/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างติดตั้งระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร   16/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางานจัดซื้อแบบประเมิน Harrison InnerView   12/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน   12/09/2014 - 00:00
One Page   One Page   11/09/2014 - 03:04
เนื้อหาทั่วไป   About Us   10/09/2014 - 06:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) พร้อมพนักงานขับรถยนต์ฯ   10/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ   09/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสำนักงาน ก.พ.   05/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ส่วนราชการ   05/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   03/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์   03/09/2014 - 00:00
ข่าว/รายงาน   การลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ   02/09/2014 - 17:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   02/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   01/09/2014 - 08:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำตอบฯ   01/09/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS)   01/09/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2557   31/08/2014 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2557   31/08/2014 - 10:26
เอกสารดาวน์โหลด   ติดปีกความคิด จาก HiPPS รุ่น 9 : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   30/08/2014 - 15:30

Pages