ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เนื้อหาทั่วไป   Full Width   18/06/2014 - 04:52
เอกสารดาวน์โหลด   เอกสารนำเสนอ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง (เผยแพร่ 2557)   15/06/2014 - 14:30
เอกสารดาวน์โหลด   กระแสคน กระแสโลก   13/06/2014 - 20:00
Twitter Feed   Footer Twitter Feed   12/06/2014 - 01:51
เนื้อหาทั่วไป   About Us Basic   11/06/2014 - 04:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงกลาง   11/06/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ.   11/06/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการเครื่องป้องกันการทุจริตการสอบด้วยระบบรีโมตคอนโทรล   09/06/2014 - 00:00
เนื้อหาทั่วไป   Testing Editor   04/06/2014 - 05:47
Contact   Contact   03/06/2014 - 05:04
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2557   31/05/2014 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2557   31/05/2014 - 09:20
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา (เผยแพร่ 2557)   30/05/2014 - 12:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน (ASEAN Executive Management Program)   23/05/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการแถลงผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค. และสัมมนาทางวิชาการฯ   22/05/2014 - 08:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการแถลงผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค. และสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   22/05/2014 - 00:00
Home Concept   Home Concept   20/05/2014 - 06:42
Our History   2012   20/05/2014 - 05:15
Our History   2010   20/05/2014 - 05:15
Our History   2005   20/05/2014 - 05:14
Our History   2000   20/05/2014 - 05:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557   19/05/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินกิจกรรมการแถลงผลการดำเนินงานของ ก.พ.ค. และสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   15/05/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ.   10/05/2014 - 08:35
Video Background   Men in Black   09/05/2014 - 00:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ พิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ รวมทั้งพิมพ์เอกสารดำเนินการสอบ   07/05/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร   04/05/2014 - 08:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   01/05/2014 - 14:33
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2557   30/04/2014 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนเมษายน 2557   30/04/2014 - 09:22

Pages