ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 58 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557   15/04/2014 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำ"หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงฯ (นบส.1)"รุ่น 80   09/04/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการประเมินความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ   09/04/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสาร HiPPS ฉบับประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน 2557   01/04/2014 - 18:11
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2557   31/03/2014 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2557   31/03/2014 - 09:23
เอกสารดาวน์โหลด   ตอบข้อหารือวินัยข้าราชการ พ.ศ. 2551-2555   30/03/2014 - 10:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน   25/03/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   21/03/2014 - 08:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างเหมาพิมพ์หนังสือ "คู่มือผู้บังคับบัญชาในการรักษาวินัยของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา"   21/03/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   Guide to Office of the Civil Service Commission (2014)   15/03/2014 - 15:30
เอกสารดาวน์โหลด   มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)   15/03/2014 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างดำเนินโครงการเตรียมกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ (ทุน UIS ปี 2556)   12/03/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   HiPPS : Training & Development Roadmap 2557   01/03/2014 - 12:34
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557   28/02/2014 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557   28/02/2014 - 09:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ระบบโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุมจินดา ณ สงขลา สำนักงาน ก.พ.   20/02/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับการจัดทำระบบสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ   10/02/2014 - 08:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตามและสอนงานสำหรับการบริหารผลงานฯ   06/02/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2557   31/01/2014 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2557   31/01/2014 - 09:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล_การปรับปรุงระบบเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ   27/01/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงรั้วสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   23/01/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มบทเรียนใหม่เพื่อการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   22/01/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงาน ก.พ. เพิ่มเติม   21/01/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาหลักสูตรการบูรณาการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน   21/01/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อแบบประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร (Harrison Inner View)   21/01/2014 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้งฯ ครั้งที่ 1   19/01/2014 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 58 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557   15/01/2014 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน   14/01/2014 - 00:00

Pages