ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2556   31/03/2013 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2556   31/03/2013 - 10:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้   29/03/2013 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจอภาพและอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง   25/03/2013 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือแนวทางการวางแผนและบริหารกำลังคน สำหรับส่วนราชการ (เผยแพร่ ปี 2556)   22/03/2013 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.   18/03/2013 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   11/03/2013 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ประกาศสอบราคาซื้อจอภาพและอุปกรณ์ฯ)   06/03/2013 - 16:36
เอกสารดาวน์โหลด   HiPPS : Training & Development Roadmap 2556   01/03/2013 - 12:34
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556   28/02/2013 - 17:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556   28/02/2013 - 10:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือปริญญาฯ)   28/02/2013 - 10:12
หนังสือเวียน   การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับโอนและการบรรจุกลับพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ   20/02/2013 - 11:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   19/02/2013 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อจอภาพและอุปกรณ์สำหรับห้องประชุมพร้อมติดตั้ง   11/02/2013 - 08:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ๑ อาคาร ๒ และอาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธี   06/02/2013 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน(ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ฯ)   05/02/2013 - 16:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   05/02/2013 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2556   31/01/2013 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2556   31/01/2013 - 15:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2551   31/01/2013 - 00:00
ข่าว/รายงาน   โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการแก่ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (รู้ คิด ดู ทำ)   29/01/2013 - 09:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (เพิ่มเติม)   25/01/2013 - 08:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   21/01/2013 - 08:07
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 57 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556   15/01/2013 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารฯ)   10/01/2013 - 16:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อการสอนการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) Version5.0   09/01/2013 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2555   31/12/2012 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2555   31/12/2012 - 15:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตวารสารข้าราชการ PDF พิมพ์ อีเมล   20/12/2012 - 00:00

Pages