ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2551   01/09/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2551   31/08/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการบริหารจัดการข้าราชการกลุ่มที่มีศักยภาพสูงเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ   19/08/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   18/08/2008 - 08:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   18/08/2008 - 08:27
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2551   01/08/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2551   31/07/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างพิมพ์คู่มือการบริหารจัดการข้าราชการกลุ่มที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การบริหารประเทศ   28/07/2008 - 08:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำ DVD เรื่อง "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทภาคราชการเพื่อข้าราชการไทยและประโยชน์สุขของประชาชน"   28/07/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและการขับเคลื่อนวิถีแห่งคุณธรรม   24/07/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551   15/07/2008 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2551   01/07/2008 - 23:59
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ในสำนักงานรัฐมนตรี   30/06/2008 - 09:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและจัดทำ DVD เรื่อง "การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ   30/06/2008 - 08:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมิถุนายน 2551   30/06/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการขับเคลื่อนวิถีแห่งคุณธรรม   25/06/2008 - 08:36
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2551   01/06/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2551   31/05/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 53 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551   15/05/2008 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาด อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   08/05/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2551   01/05/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนเมษายน 2551   30/04/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล   18/04/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทางลาด อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   09/04/2008 - 08:39
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2551   01/04/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2551   31/03/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   25/03/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551   15/03/2008 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2551   01/03/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2551   29/02/2008 - 00:00

Pages