ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2536   27/05/2015 - 16:15
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2535   27/05/2015 - 16:13
เนื้อหาทั่วไป   การรับรองคุณวุฒิ   26/05/2015 - 15:50
เนื้อหาทั่วไป   วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการ   26/05/2015 - 15:41
ข่าว/รายงาน   หนังสือเวียนการปรับเงินเดือนข้าราชการ 4%   25/05/2015 - 10:55
หนังสือเวียน   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ   25/05/2015 - 10:07
หนังสือเวียน   การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ   25/05/2015 - 10:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตร ทักษะการเขียนหนังสือราชการ   21/05/2015 - 08:45
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายกลุ่มกำลังคนคุณภาพ (กิจกรรมวันดีดี)   19/05/2015 - 15:30
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๘ (ทุนตามความตองการของกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน) (ครั้งที่ ๓)   19/05/2015 - 09:30
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   19/05/2015 - 09:00
ข่าว/รายงาน   เปิดรับสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย   15/05/2015 - 08:55
ข่าว/รายงาน   การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 18   15/05/2015 - 08:30
หนังสือเวียน   การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   14/05/2015 - 11:40
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558   14/05/2015 - 09:13
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสำหรับพัฒนาข้าราชการและการฝึกอบรม   12/05/2015 - 15:32
เนื้อหาทั่วไป   ทุนอื่นๆ   12/05/2015 - 15:22
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หรือกำลังศึกษาปีสุดท้าย)   12/05/2015 - 15:20
เนื้อหาทั่วไป   ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UiS)   12/05/2015 - 15:15
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา   12/05/2015 - 15:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง เพื่อให้บริการระบบฯ   12/05/2015 - 08:30
ข่าว/รายงาน   คณะผู้บริหาร NIPA จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.   11/05/2015 - 10:44
ข่าว/รายงาน   เปิดรับสมัคร ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย   11/05/2015 - 09:00
ข่าว/รายงาน   คณะผู้บริหาร NIPA จากประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ สำนักงาน ก.พ.   11/05/2015 - 08:30
เนื้อหาทั่วไป   ติดต่อ สนร.   07/05/2015 - 14:05
เนื้อหาทั่วไป   สนร. ฝรั่งเศส   07/05/2015 - 11:55
เนื้อหาทั่วไป   สำนักผู้ดูแล   07/05/2015 - 11:47
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งนักบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ. (7 พ.ค. 2558)   07/05/2015 - 09:05
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีของสำนักงาน ก.พ. (7 พ.ค. 2558 )   07/05/2015 - 09:05
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   07/05/2015 - 09:00

Pages