ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
กฎหมาย   กฎ ก.พ. (พ.ศ.2548) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4)   28/05/2015 - 15:57
กฎหมาย   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 3)   28/05/2015 - 15:56
กฎหมาย   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2547) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547   28/05/2015 - 15:56
กฎหมาย   กฏ ก.พ. (พ.ศ.2547) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลประสิทธิ   28/05/2015 - 15:55
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ   28/05/2015 - 15:54
กฎหมาย   กฏ ก.พ. (พ.ศ.2544) ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544   28/05/2015 - 15:52
กฎหมาย   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2544) ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2544   28/05/2015 - 15:52
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2543) ว่าด้วยกรณีที่อาจร้องทุกข์ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ขอให้แก้ไขหรือแก้ความคับข้อง   28/05/2015 - 15:51
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2542) ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   28/05/2015 - 15:48
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ   28/05/2015 - 15:47
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา   28/05/2015 - 15:47
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ขอให้แก้ไขการปฏิบัติไม่ถูกต้องหรือการไม่ปฏิบัติ   28/05/2015 - 15:44
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์   28/05/2015 - 15:43
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ว่าด้วยการสั่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ประจำกระทรวง ประจำทบวง ประจำกรม ประจำกอง หรือประจำจังหวัด   28/05/2015 - 15:43
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง   28/05/2015 - 15:42
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2539) ว่าด้วยกรณีหย่อนความสามารถในอันที่จะปฏิบัติ หน้าที่ราชการ บกพร่องในหน้าที่ราชการ หรือประพฤติตน   28/05/2015 - 15:41
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2538) ว่าด้วยการสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามผลการสอบสวน   28/05/2015 - 15:40
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน   28/05/2015 - 15:39
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการเลือกข้าราชการพลเรือนเข้าร่วมเป็น อ.ก.พ.วิสามัญ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเรื่องการดำเนินการ   28/05/2015 - 15:38
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ว่าด้วยโรค   28/05/2015 - 15:38
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ   28/05/2015 - 15:37
กฎหมาย   กฎ ก.พ. (พ.ศ. 2535) ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการพลเรือน   28/05/2015 - 15:36
กฎหมาย   ข้อบังคับสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วย จรรยาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2552   28/05/2015 - 15:31
กฎหมาย   ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการจัดการการศึกษา ควบคุมดูแล และการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐ และนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. 2551   28/05/2015 - 15:30
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556   28/05/2015 - 15:28
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (ว10/2555)   28/05/2015 - 15:27
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553   28/05/2015 - 15:27
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้ความคุ้มครองพยาน พ.ศ. 2553   28/05/2015 - 15:26
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553   28/05/2015 - 15:25
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553   28/05/2015 - 15:24

Pages