ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552   28/05/2015 - 15:23
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญรับเงินเดือนในอัตรากำลังทดแทน พ.ศ.2552   28/05/2015 - 15:19
กฎหมาย   กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ.2552   28/05/2015 - 15:13
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2552   28/05/2015 - 15:12
กฎหมาย   ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550   28/05/2015 - 15:11
กฎหมาย   กฏ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง พ.ศ.2551   28/05/2015 - 15:10
กฎหมาย   ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ พ.ศ.2538   28/05/2015 - 15:10
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551   28/05/2015 - 15:10
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551   28/05/2015 - 15:08
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นกรรมการใน ก.พ. พ.ศ. 2551   28/05/2015 - 15:07
กฎหมาย   ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537   28/05/2015 - 15:07
กฎหมาย   กฎ ก.พ. ว่าด้วยจำนวน คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งวิธีการได้มาวาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของ อ.ก.พ.วิสามัญ 2551   28/05/2015 - 15:06
กฎหมาย   ประกาศ ก.พ.   28/05/2015 - 09:05
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2553   28/05/2015 - 09:03
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2556   28/05/2015 - 08:55
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2555   28/05/2015 - 08:52
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2552   28/05/2015 - 08:50
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2551   28/05/2015 - 08:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างพิมพ์และเตรียมแบบทดสอบ รวมทั้งพิมพ์และตรวจกระดาษคำตอบ   28/05/2015 - 08:30
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2550   27/05/2015 - 16:27
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2549   27/05/2015 - 16:25
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ.ปี พ.ศ. 2540   27/05/2015 - 16:24
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2539   27/05/2015 - 16:21
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2536   27/05/2015 - 16:15
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2535   27/05/2015 - 16:13
เนื้อหาทั่วไป   การรับรองคุณวุฒิ   26/05/2015 - 15:50
เนื้อหาทั่วไป   วิธีการเข้าสู่อาชีพราชการ   26/05/2015 - 15:41
ข่าว/รายงาน   หนังสือเวียนการปรับเงินเดือนข้าราชการ 4%   25/05/2015 - 10:55
หนังสือเวียน   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ   25/05/2015 - 10:07
หนังสือเวียน   การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ   25/05/2015 - 10:06

Pages