ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2555   31/08/2012 - 09:03
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปี 2554 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2555)   30/08/2012 - 12:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   16/08/2012 - 08:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   16/08/2012 - 08:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   15/08/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจ้างออกแบบอาคารที่ทำการหลังใหม่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)   15/08/2012 - 00:00
หนังสือเวียน   การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง   10/08/2012 - 11:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   07/08/2012 - 08:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่างๆภายในอาคารฯ   07/08/2012 - 08:24
เอกสารดาวน์โหลด   วารสาร HiPPS ฉบับประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2555   01/08/2012 - 18:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง   01/08/2012 - 08:26
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2555   31/07/2012 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2555   31/07/2012 - 09:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ภายในอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. หลังใหม่ จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   28/07/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่สำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   28/07/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร1อาคาร2และอาคาร3สำนักงาน ก.พ.นนทบุรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   20/07/2012 - 08:27
Contact   ติดต่อ (DL Project)   02/07/2012 - 10:48
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2555   30/06/2012 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมิถุนายน 2555   30/06/2012 - 09:06
หนังสือเวียน   รายงานการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ   21/06/2012 - 12:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศจ้างออกแบบอาคารที่ทำการหลังใหม่ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.)   12/06/2012 - 08:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง   12/06/2012 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสาร HiPPS ฉบับประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม 2555   01/06/2012 - 18:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤษภาคม 2555   31/05/2012 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2555   31/05/2012 - 09:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบตัวกลางการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Proxy Server) พร้อมติดตั้ง   22/05/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อระบบ VDO Broadcast พร้อมติดตั้ง   18/05/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้ง   17/05/2012 - 08:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนเมษายน 2555   30/04/2012 - 09:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง   27/04/2012 - 08:31

Pages