ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง   18/10/2007 - 09:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   09/10/2007 - 00:00
เนื้อหาทั่วไป   HiPPS : ติดต่อเรา   03/10/2007 - 21:00
เนื้อหาทั่วไป   HiPPS : คู่มือ/เอกสาร   03/10/2007 - 19:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2550   01/10/2007 - 23:59
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550   01/10/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาครั้งที่ 2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับ 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   01/10/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2550   30/09/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   25/09/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   24/09/2007 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2550   01/09/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2550   31/08/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.ฯ   30/08/2007 - 08:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   21/08/2007 - 08:53
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2550   01/08/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2550   31/07/2007 - 00:00
หนังสือเวียน   ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ***ถูกยกเลิกโดย ว42/2553***   20/07/2007 - 16:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2550   01/07/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมิถุนายน 2550   30/06/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งเพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมประเมินค่างาน   25/06/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับ 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   22/06/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมติดตั้งเพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมประเมินค่างาน   20/06/2007 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพัฒนาโปรแกรม Human Resource Capability Survey   20/06/2007 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 52 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2550   15/06/2007 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง สำหรับ 3 โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   12/06/2007 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2550   01/06/2007 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2550   31/05/2007 - 00:00
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ไปปฏิบัติงานอาสาสมัครตามมติคณะรัฐมนตรี   28/05/2007 - 09:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร   28/05/2007 - 08:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างดำเนินโครงการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในระบบบริหารงานบุคคล (E-HR) (ระยะที่ 1)   28/05/2007 - 00:00

Pages