ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552   15/05/2009 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องกวนผสมใต้น้ำ   07/05/2009 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2552   30/04/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนเมษายน 2552   30/04/2009 - 00:00
หนังสือเวียน   แนวทางการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ***ถูกยกเลิกโดย ว42/2553***   29/04/2009 - 14:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง เพิ่มเติม   23/04/2009 - 09:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกการสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลฯ   21/04/2009 - 09:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง   08/04/2009 - 09:14
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2552   31/03/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2552   31/03/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   30/03/2009 - 09:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์พร้อมติดตั้ง   30/03/2009 - 08:21
กฎหมาย   กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2552   27/03/2009 - 13:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ   24/03/2009 - 09:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ   24/03/2009 - 08:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   20/03/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   20/03/2009 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552   15/03/2009 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552   28/02/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552   28/02/2009 - 00:00
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย   20/02/2009 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   12/02/2009 - 09:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ   12/02/2009 - 08:24
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2552   31/01/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2552   31/01/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดรางเลื่อน 2 ตอน)   30/01/2009 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552   15/01/2009 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   10/01/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2551   31/12/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดรางเลื่อน 2 ตอน)   25/12/2008 - 08:26

Pages