ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ (เพิ่มเติม)   25/01/2013 - 08:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   21/01/2013 - 08:07
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 57 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556   15/01/2013 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารฯ)   10/01/2013 - 16:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างจัดทำสื่อการสอนการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม(DPIS) Version5.0   09/01/2013 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2555   31/12/2012 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2555   31/12/2012 - 15:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตวารสารข้าราชการ PDF พิมพ์ อีเมล   20/12/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2   18/12/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   11/12/2012 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือระบบ HiPPS: คู่มือการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ (PRIDE)   01/12/2012 - 10:00
กฎหมาย   ระเบียบ ก.พ. ปี พ.ศ. 2555   01/12/2012 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555   30/11/2012 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2555   30/11/2012 - 15:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   28/11/2012 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2   22/11/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   15/11/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างผลิตวารสารข้าราชการ   14/11/2012 - 08:50
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2555   31/10/2012 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2555   31/10/2012 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ.ฯ   25/10/2012 - 08:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. นนท์   17/10/2012 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555   15/10/2012 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556   12/10/2012 - 16:05
หนังสือเวียน   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีข้าราชการได้รับแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างประเภท หรือต่างสายงาน หรือต่างระดับ   09/10/2012 - 12:05
เอกสารดาวน์โหลด   วารสาร HiPPS ฉบับประจำเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556   01/10/2012 - 18:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2555   30/09/2012 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2555   30/09/2012 - 09:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบต่างๆภายในอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ.หลังใหม่ นนทบุรี   25/09/2012 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   24/09/2012 - 00:00

Pages