ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2554   30/09/2011 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2554   30/09/2011 - 09:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   26/09/2011 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   22/09/2011 - 10:10
เอกสารดาวน์โหลด   Civilian Workforce in Thailand 2010   15/09/2011 - 16:01
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2553   15/09/2011 - 16:00
เอกสารดาวน์โหลด   Ordinary Civil Servants in Thailand 2010   15/09/2011 - 15:02
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐ 2553 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ   15/09/2011 - 15:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   02/09/2011 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2554   31/08/2011 - 09:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   24/08/2011 - 08:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   17/08/2011 - 08:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2554   31/07/2011 - 09:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.ฯ   21/07/2011 - 08:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข.   20/07/2011 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 56 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2554   15/07/2011 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   10/07/2011 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   บทบาทใหม่ของ HR Professionals   30/06/2011 - 19:30
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปี 2553 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2554)   30/06/2011 - 10:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมิถุนายน 2554   30/06/2011 - 09:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   30/06/2011 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   23/06/2011 - 08:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร สพข. เรื่อง "D Menu"   23/06/2011 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข. (เพิ่มเติม)   21/06/2011 - 08:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือวิชาการประจำปี 2554 ของ สพข.   09/06/2011 - 08:53
หนังสือเวียน   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ   06/06/2011 - 11:00
เอกสารดาวน์โหลด   ตราสัญลักษณ์ สำนักงาน ก.พ.   01/06/2011 - 08:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤษภาคม 2554   31/05/2011 - 09:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง อาคารหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี   31/05/2011 - 08:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์จุลสาร สพข. เรื่อง "D Menu"   24/05/2011 - 08:01

Pages