ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ***ถูกยกเลิกโดย ว2/2558***   30/09/2010 - 16:30
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัย และป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย   30/09/2010 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2553   30/09/2010 - 10:19
หนังสือเวียน   การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ   29/09/2010 - 10:00
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์การมอบหมายอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย   28/09/2010 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   28/09/2010 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   24/09/2010 - 00:00
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   15/09/2010 - 15:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 55 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2553   15/09/2010 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์ และระบบ LAN ภายในอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   10/09/2010 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลางด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   09/09/2010 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2553   31/08/2010 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2553   31/08/2010 - 10:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   30/08/2010 - 08:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : กระแสคน กระแสโลก   19/08/2010 - 00:00
หนังสือเวียน   การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานตรวจราชการกระทรวง   17/08/2010 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   17/08/2010 - 08:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่การเสริมสร้างวินัยและป้องกันการกระทำผิดวินัย   17/08/2010 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   06/08/2010 - 08:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2553   31/07/2010 - 10:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม   30/07/2010 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   29/07/2010 - 00:00
ข่าว/รายงาน   การทำงานในฝรั่งเศสสำหรับนักศึกษา   24/07/2010 - 23:13
ข่าว/รายงาน   การรับรองคุณวุฒิการศึกษา   24/07/2010 - 23:12
ข่าว/รายงาน   หนังสือเดินทาง-บัตรเครดิต สูญหายหรือถูกขโมย   24/07/2010 - 23:10
ข่าว/รายงาน   การเลือกสาขาศึกษา (หลังจบมัธยม 6 จากประเทศไทย)   24/07/2010 - 23:09
ข่าว/รายงาน   หลักสูตรอุดมศึกษาของฝรั่งเศส   24/07/2010 - 18:08
ข่าว/รายงาน   การเรียนภาษาฝรั่งเศส   24/07/2010 - 18:08
ข่าว/รายงาน   การขอมีบัตรพำนัก Carte de séjour temporaire ในฐานะนักศึกษา   24/07/2010 - 18:07
ข่าว/รายงาน   วีซ่าระยะยาวและบัตรพำนักของ นศ. ในประเทศฝรั่งเศส   24/07/2010 - 18:06

Pages