ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนเมษายน 2554   30/04/2011 - 10:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ   18/04/2011 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ถนนพิษณุโลก และสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   10/04/2011 - 00:00
หนังสือเวียน   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554   07/04/2011 - 14:30
เอกสารดาวน์โหลด   วารสาร HiPPS ฉบับประจำปี 2554 ฉบับที่ 1   01/04/2011 - 18:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2554   31/03/2011 - 23:59
กฎหมาย   พระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนของข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554   31/03/2011 - 16:00
กฎหมาย   พระราชกฤษฏีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554   31/03/2011 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2554   31/03/2011 - 10:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องพิจารณาคดีพร้อมติดตั้ง   23/03/2011 - 08:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   18/03/2011 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   18/03/2011 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 56 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554   15/03/2011 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และหนังสือ ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม   14/03/2011 - 00:00
หนังสือเวียน   ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   11/03/2011 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสารสูงพร้อมติดตั้ง   11/03/2011 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554   28/02/2011 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554   28/02/2011 - 10:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างทำตู้เก็บเอกสารสูงพร้อมติดตั้ง   28/02/2011 - 08:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการ   24/02/2011 - 08:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกการสอบราคาซื้อตู้เหล็กเก็บบัตร ชนิด 6 ลิ้นชัก   23/02/2011 - 08:14
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2554   31/01/2011 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2554   31/01/2011 - 10:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และหนังสือ ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม (เพิ่มเติม)   28/01/2011 - 08:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ฯ   26/01/2011 - 08:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   20/01/2011 - 08:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการใช้งานระบบโปรแกรมของสำนักงาน ก.พ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   18/01/2011 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และหนังสือ ก.พ.ค. ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม   17/01/2011 - 08:16
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 56 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554   15/01/2011 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   13/01/2011 - 00:00

Pages