ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   20/03/2009 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552   15/03/2009 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552   28/02/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552   28/02/2009 - 00:00
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย   20/02/2009 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   12/02/2009 - 09:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินโครงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ   12/02/2009 - 08:24
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2552   31/01/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2552   31/01/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดรางเลื่อน 2 ตอน)   30/01/2009 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552   15/01/2009 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ่มเติม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   10/01/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2551   31/12/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ชนิดรางเลื่อน 2 ตอน)   25/12/2008 - 08:26
หนังสือเวียน   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   22/12/2008 - 13:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)   08/12/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2551   01/12/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   01/12/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551   30/11/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   108 คำถาม กับ พนักงานราชการ (เผยแพร่ 2551)   28/11/2008 - 10:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)   25/11/2008 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาซื้อเครื่องไสกาวปิดปกหนังสือ   20/11/2008 - 08:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   19/11/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 53 ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2551   15/11/2008 - 10:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)   03/11/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551   01/11/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2551   31/10/2008 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ฉบับร่าง 10 ตุลาคม 2551)   10/10/2008 - 17:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2551   01/10/2008 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2551   30/09/2008 - 00:00

Pages