ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   กฎ ก.พ.ค. ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชพลเรือน พ.ศ. 2551   06/11/2009 - 15:15
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม 2552   31/10/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2552   31/10/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์ชุดการเรียนด้วยตนเอง พร้อมกล่องบรรจุ จำนวน 4 หลักสูตร   29/10/2009 - 08:59
หนังสือเวียน   การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   22/10/2009 - 11:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2552   30/09/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   30/09/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกันยายน 2552   30/09/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   25/09/2009 - 09:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกการสอบราคาจ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   21/09/2009 - 08:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   17/09/2009 - 09:03
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 54 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552   15/09/2009 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (เผยแพร่ ปี 2552)   09/09/2009 - 12:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   06/09/2009 - 00:00
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ   03/09/2009 - 12:00
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือตัวอย่าง คำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (เผยแพร่ 2552)   01/09/2009 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   01/09/2009 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2552   31/08/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลฯ   31/08/2009 - 08:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนสิงหาคม 2552   31/08/2009 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปี 2551 สำนักงาน ก.พ. (เผยแพร่ 2552)   30/08/2009 - 10:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายสำหรับอาคารใหม่ของสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   27/08/2009 - 00:00
หนังสือเวียน   การเพิ่มคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไป   21/08/2009 - 10:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.   19/08/2009 - 09:04
เอกสารดาวน์โหลด   การดำเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551   18/08/2009 - 16:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ส่วนกลาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   15/08/2009 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   06/08/2009 - 09:06
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กรกฎาคม 2552   31/07/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกรกฎาคม 2552   31/07/2009 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 54 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552   15/07/2009 - 10:00

Pages