ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552   31/03/2010 - 14:01
หนังสือเวียน   การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ   31/03/2010 - 12:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2553   31/03/2010 - 10:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการสอบราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร   30/03/2010 - 00:00
หนังสือเวียน   ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ   29/03/2010 - 11:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมฯ   25/03/2010 - 08:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)   17/03/2010 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553   15/03/2010 - 10:00
หนังสือเวียน   การจัดตำแหน่งลูกจ้างประจำเข้าสู่ระบบใหม่   08/03/2010 - 10:55
เอกสารดาวน์โหลด   วารสาร HiPPS ฉบับประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2553   01/03/2010 - 18:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2553   28/02/2010 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553   28/02/2010 - 10:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างผลิตจดหมายข่าวและรายงานประจำปีของสำนักงาน ก.พ.   26/02/2010 - 08:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อแฟ้มใส่เอกสาร   24/02/2010 - 08:52
เอกสารดาวน์โหลด   การสื่อสารเชิงบวกกับการสร้างวินัยและจริยธรรมในข้าราชการ (เผยแพร่ 2553)   22/02/2010 - 17:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารใหม่ของสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)   20/02/2010 - 00:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   15/02/2010 - 00:00
หนังสือเวียน   การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ   12/02/2010 - 12:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารใหม่ของสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 1)   12/02/2010 - 00:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2553   31/01/2010 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2553   31/01/2010 - 10:30
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 55 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553   15/01/2010 - 10:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสาร HiPPS ฉบับประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2553   01/01/2010 - 18:30
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2552   31/12/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนธันวาคม 2552   31/12/2009 - 00:00
กฎหมาย   พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในพระองค์ พ.ศ. 2552   30/12/2009 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือ วันนี้ที่... สำนักงาน ก.พ.   29/12/2009 - 08:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจำอาคารสำนักงาน ก.พ.ฯ   17/12/2009 - 08:56
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552   30/11/2009 - 23:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552   30/11/2009 - 00:00

Pages