ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ   31/01/2020 - 13:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)   31/01/2020 - 11:23
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 3   31/01/2020 - 09:48
ข่าว/รายงาน   การหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาไทยและฝรั่งเศส หลักสูตร European Programme   30/01/2020 - 20:41
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   30/01/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องรับรองอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/01/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/01/2020 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30/01/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30/01/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ของสำนักงาน ก.พ.   29/01/2020 - 15:22
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   29/01/2020 - 14:37
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2/2563 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   28/01/2020 - 15:23
ข่าว/รายงาน   สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 (ทั้้งแบบ Paper & Pencil และแบบ e-Exam)   28/01/2020 - 14:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง   28/01/2020 - 13:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/01/2020 - 13:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/01/2020 - 13:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน รอบ 1 เมษายน 2563   27/01/2020 - 19:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/01/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 6 คันระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/01/2020 - 15:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 6 คัน ระยะเวลา 5 ปีฯ   27/01/2020 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)ฯ   27/01/2020 - 15:26
ข่าว/รายงาน   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (สนร.จีน) ขอรายงานสถานการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนและข้าราชการที่ลาศึกษาในนครอู่ฮั่น   27/01/2020 - 13:52
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562   27/01/2020 - 10:27
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   24/01/2020 - 15:40
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)   24/01/2020 - 14:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/01/2020 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/01/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/01/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/01/2020 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/01/2020 - 16:20

Pages