ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
หนังสือเวียน   ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการโดยการให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นในประเทศ พ.ศ. 2554   10/07/2020 - 15:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   10/07/2020 - 03:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/07/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/07/2020 - 16:17
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญชวนข้าราชการและผู้สนใจอ่านบทความเรื่อง Digital Transformation and the Civil Service: Agility in Action โดย รองเลขาธิการ ก.พ. ดร.ปิยวัฒน์ ศิวรักษ์   09/07/2020 - 10:21
ข่าว/รายงาน   ขยายวันอัปโหลด (Upload) รูปถ่าย และการส่งสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563   08/07/2020 - 17:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/07/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับจัดทำคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/07/2020 - 16:24
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มิถุนายน 2563   03/07/2020 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/07/2020 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓   03/07/2020 - 14:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก   03/07/2020 - 14:13
ข่าว/รายงาน   ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (เพิ่มเติม) สำหรับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ 2563   02/07/2020 - 17:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   02/07/2020 - 13:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาและดำเนินโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. ๒) รุ่นที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   02/07/2020 - 13:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2563   01/07/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/06/2020 - 15:57
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2563   30/06/2020 - 15:01
เนื้อหาทั่วไป   พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓   30/06/2020 - 14:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/06/2020 - 15:27
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแจ้งกำหนดการการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับส่วนราชการต่าง ๆ (ภาค ก. พิเศษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   29/06/2020 - 11:02
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ประกาศขยายเวลาการอัปโหลดรูปถ่ายการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2563   26/06/2020 - 22:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดซิื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง   26/06/2020 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/06/2020 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/06/2020 - 15:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/06/2020 - 14:34
Testimonials   หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล   26/06/2020 - 09:54
Testimonials   A Declaration of Good Faith and Virtue and Ethics Promotion in the Administration of the Office of the Civil Service Commission   26/06/2020 - 09:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/06/2020 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/06/2020 - 16:13

Pages