ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ชกพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/11/2020 - 14:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/11/2020 - 14:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/11/2020 - 14:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/11/2020 - 14:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สมว.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/11/2020 - 14:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2563   04/11/2020 - 13:40
ข่าว/รายงาน   โครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ : กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) การลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานตามกรอบโครงการ   04/11/2020 - 11:06
ข่าว/รายงาน   มาตรการจำกัดการออกจากที่พักอาศัยของรัฐบาลฝรั่งเศส (Confinement / Lockdown)   03/11/2020 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (สลธ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔)   02/11/2020 - 13:51
ข่าว/รายงาน   กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวัน “ปิยมหาราช” วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   02/11/2020 - 07:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/10/2020 - 15:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยแบบประเมินสมรรถนะสำนักงาน ก.พ. เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 16   30/10/2020 - 14:30
ข่าว/รายงาน   โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไกการขับเคลื่อนจริยธรรม : การชี้แจงระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563   29/10/2020 - 16:42
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เดินหน้าสร้างความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี)   29/10/2020 - 11:24
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมิน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธฺ์สูง รุนที่ ๑๖   28/10/2020 - 16:25
ข่าว/รายงาน   โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13   28/10/2020 - 08:30
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้   26/10/2020 - 17:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาการซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์   26/10/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อกระดาษคุณภาพมาตรฐาน A4 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.) ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)   26/10/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กลุ่มแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กบส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/10/2020 - 15:52

Pages