ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2019 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2019 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2019 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/06/2019 - 15:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2019 - 16:23
ข่าว/รายงาน   สารจากฝ่ายบริหาร   18/06/2019 - 15:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2019 - 14:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2019 - 14:21
หนังสือเวียน   การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน (ตำแหน่งในสายงานแพทย์และสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการทางการแพทย์)   18/06/2019 - 11:55
หนังสือเวียน   การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิศวกรรมการเกษตร   18/06/2019 - 10:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/06/2019 - 13:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/06/2019 - 16:21
เนื้อหาทั่วไป   โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0   14/06/2019 - 14:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/06/2019 - 14:25
หนังสือเวียน   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   14/06/2019 - 13:36
ข่าว/รายงาน   ศปท. : กิจกรรม   13/06/2019 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/06/2019 - 15:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/06/2019 - 13:58
ข่าว/รายงาน   ทุน National Graduate Institute For Policy Studies GRIPS 2018-2019   13/06/2019 - 10:00
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบแรก (ไปปฏิบัติงานวันที่ 1 ตุลาคม 2562)   12/06/2019 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/06/2019 - 10:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนฝั่งสวนสมุนไพรและบริเวณด้านหลังอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/06/2019 - 16:05
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัย ของข้าราชการพลเรือนสามัญ   11/06/2019 - 13:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/06/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 14)   07/06/2019 - 16:12
ข่าว/รายงาน   โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง (Pre – departure Orientation) ประจำปี 2562   06/06/2019 - 15:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายสัญญาณเสียง ห้องประชุม 1   06/06/2019 - 14:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ประชุม ผลิตสื่อ และงานถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/06/2019 - 14:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและจ้างเหมาบริการรถบรรทุกส่วนบุคคลสำหรับขนส่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/06/2019 - 14:05

Pages