ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง “การบริหารคนยุคใหม่ ... ใส่ใจ 3 Cs”   24/09/2019 - 14:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment)   24/09/2019 - 13:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร : การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment)   24/09/2019 - 12:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.   24/09/2019 - 11:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ.   24/09/2019 - 11:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) และโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2019 - 11:41
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) และโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2019 - 11:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.   24/09/2019 - 11:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ.   24/09/2019 - 11:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2019 - 10:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2019 - 10:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2019 - 09:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2019 - 09:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐฯ   23/09/2019 - 14:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐฯ   23/09/2019 - 14:35
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล   20/09/2019 - 16:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งและน้ำโสโครกบริเวณอาคาร 8และอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/09/2019 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/09/2019 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ.   20/09/2019 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1)   20/09/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/09/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์และเครื่องสำรองไฟ (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/09/2019 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/09/2019 - 16:19
หนังสือเวียน   วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564   19/09/2019 - 15:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/09/2019 - 11:43
ข่าว/รายงาน   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่ 2)(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   18/09/2019 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/09/2019 - 15:45
ข่าว/รายงาน   แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ระดับกระทรวง   16/09/2019 - 15:56
ข่าว/รายงาน   แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ระดับกรม   16/09/2019 - 15:24
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/09/2019 - 14:49

Pages