ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/09/2019 - 14:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างถ่ายโอนข้อมูลบุคลากรของส่วนราชการที่ใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS Version 5.0) ไปยังระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management System : HRMS) โดยวิธีคัดเลือก   13/09/2019 - 11:08
หนังสือเวียน   ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง   12/09/2019 - 17:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม   12/09/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/09/2019 - 13:49
ข่าว/รายงาน   โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ของนักเรียนทุนรัฐบาลประเภททุนฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒   11/09/2019 - 16:23
ข่าว/รายงาน   โครงการการพัฒนาข้าราชการ ในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562   11/09/2019 - 16:16
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.   11/09/2019 - 14:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/09/2019 - 13:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ   10/09/2019 - 16:58
ข่าว/รายงาน   ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์ และหรือผลงาน   10/09/2019 - 16:30
เนื้อหาทั่วไป   ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ (Chief Information Officer: CIO)   09/09/2019 - 10:48
เนื้อหาทั่วไป   ตัวอย่างการนำทักษะด้านดิจิทัลไปทดลองนำร่องในส่วนราชการ   09/09/2019 - 10:44
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานประจำปีระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 2562   06/09/2019 - 16:55
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ผู้ได้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน   05/09/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/09/2019 - 15:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์ภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/09/2019 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/09/2019 - 14:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/09/2019 - 10:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/09/2019 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/09/2019 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/09/2019 - 16:12
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2562   02/09/2019 - 19:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม โดยวิธีคัดเลือก   02/09/2019 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/09/2019 - 16:22
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 3/2562   02/09/2019 - 13:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการจัดและตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/08/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือกำลังคนภาครัฐ ๒๕๖๑ : ข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/08/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/08/2019 - 15:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/08/2019 - 15:32

Pages