ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารสำนักงาน ก.พ. อาคาร ๒ และอาคาร ๑๐ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/08/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/08/2021 - 16:15
หนังสือเวียน   หลักเกณฑ์การจัดกลุ่มตำแหน่ง   13/08/2021 - 11:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก WORKSTATION สำหรับงานประมวลผลระดับสูง พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/08/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก WORKSTATION สำหรับงานประมวลผลระดับสูง พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติการ   11/08/2021 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่าย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/08/2021 - 16:00
หนังสือเวียน   แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556   11/08/2021 - 14:39
ข่าว/รายงาน   ๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   10/08/2021 - 19:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนกาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ศสส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)   10/08/2021 - 12:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารสำนักงาน ก.พ. อาคาร 2 และอาคาร 10 ครั้งที่ 2   06/08/2021 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารสำนักงาน ก.พ. อาคาร 2 และอาคาร 10 ครั้งที่ 2   06/08/2021 - 16:05
หนังสือเวียน   กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๔ และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๖๔   06/08/2021 - 16:00
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564   06/08/2021 - 12:02
ข่าว/รายงาน   BRITISH COUNCIl ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักรและผู้ปกครองเข้าร่วมการบรรยายพิเศษผ่านทางออนไลน์ เพื่อรับฟังข้อมูลที่มีประโยชน์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร (เสาร์ 07 สิงหาคม 2021 14:00 - 16:00 น.)   06/08/2021 - 03:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   05/08/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ. ๗)   05/08/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ สแกนหนังสือ เอกสารรายงานการศึกษาวิจัย บันทึกเป็นไฟล์.PDF พร้อมทำ link จากหน้าสารบัญ และนำไฟล์ข้อมูลเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลหนังสือในระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ   05/08/2021 - 16:05
ข่าว/รายงาน   ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)   05/08/2021 - 09:53
ข่าว/รายงาน   การอบรมปฐมนิเทศผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ   05/08/2021 - 09:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่าย คุณธรรม จริยธรรม   04/08/2021 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึก และเสริมสร้างเครือข่าย คุณธรรม จริยธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   04/08/2021 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/08/2021 - 15:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/08/2021 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/08/2021 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (สลธ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕)   03/08/2021 - 15:41
เนื้อหาทั่วไป   ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา   03/08/2021 - 10:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/08/2021 - 15:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/07/2021 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมิถุนายน 2564   30/07/2021 - 15:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/07/2021 - 14:39

Pages