ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562   08/10/2020 - 13:39
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ยกระดับการพัฒนาข้าราชการสำนักงาน ก.พ. ด้วยความร่วมมือ Secondment กับ 2 องค์กรต้นแบบ   08/10/2020 - 11:00
ข่าว/รายงาน   8 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์   08/10/2020 - 09:02
ข่าว/รายงาน   วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 Theme “Workforce in the 21st Century” เปิดให้อ่านแล้ววันนี้   07/10/2020 - 16:25
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (เดือนมิถุนายน 2563 – กันยายน 2563)   07/10/2020 - 16:14
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กันยายน 2563   06/10/2020 - 11:55
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ป.ป.ท. และสำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมมือพัฒนางานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต   02/10/2020 - 09:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/10/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/10/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผูู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/10/2020 - 16:16
เนื้อหาทั่วไป   ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ   30/09/2020 - 10:22
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ) ครั้งที่ 2/2563   29/09/2020 - 20:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนานวัตกรรม การสรรหาและเลือกสรร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 16:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศทุนรัฐบาลแบบบูรณาการ (Business Intelligence : BI) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อจัดการศึกษาในต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/09/2020 - 15:46
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามที่ปรากฏเป็นข่าว เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563   25/09/2020 - 22:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ และโปรแกรมประมวลผลการสอบพร้อมวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2020 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟผนังภายนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/09/2020 - 15:00
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563   25/09/2020 - 09:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Accreditation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมประเมินค่างาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐ และโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีคัดเลือก   24/09/2020 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรับ-ส่งเอกสารของสำนักงาน ก.พ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/09/2020 - 16:02

Pages