ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   หนังสือซักซ้อมแนวทางกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 (ฉบับแก้ไข)   22/03/2019 - 17:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/03/2019 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ   22/03/2019 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/03/2019 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/03/2019 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/03/2019 - 15:46
ข่าว/รายงาน   วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562   21/03/2019 - 14:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 13)   21/03/2019 - 14:39
ข่าว/รายงาน   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ   21/03/2019 - 14:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และแนวทางปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/03/2019 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/03/2019 - 15:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (ศท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/03/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/03/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ (ชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/03/2019 - 14:56
ข่าว/รายงาน   ทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2563   20/03/2019 - 09:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/03/2019 - 15:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/03/2019 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/03/2019 - 15:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างการจัดประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ และและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐   19/03/2019 - 14:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างการจัดประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐   19/03/2019 - 14:43
ข่าว/รายงาน   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของสำนักงาน ก.พ.   19/03/2019 - 13:52
ข่าว/รายงาน   กิจกรรม Open Heart Open Home: Careers Fair   19/03/2019 - 13:48
เอกสารดาวน์โหลด   กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณลักษณะส่วนบุคคลและทักษะการทำงานสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   18/03/2019 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2019 - 15:17
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562   18/03/2019 - 14:46
ข่าว/รายงาน   พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด   18/03/2019 - 09:42
ข่าว/รายงาน   การเยี่ยม นทร. ที่เมือง Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส วันที่ 6-7 มีนาคม 2562   15/03/2019 - 17:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/03/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/03/2019 - 15:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/03/2019 - 14:56

Pages