ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเประกอบการเรียนกิจกรรม Leadership Coaching Development "หัวใจแห่งการโค้ช" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/05/2020 - 13:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน และร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง   26/05/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการเช่าสิทธิการใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงานและระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมติดตั้ง   26/05/2020 - 16:15
ข่าว/รายงาน   สำรวจความเห็นต่อร่างระเบียบ ก.ม.จ.   25/05/2020 - 17:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๖ เครื่อง   25/05/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารการฝึกอบรม   25/05/2020 - 15:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/05/2020 - 14:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ ๖)   22/05/2020 - 10:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศสส. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)   21/05/2020 - 16:28
ข่าว/รายงาน   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมแบบ Online interactive   19/05/2020 - 14:27
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ (ดำเนินการ ๑ มิถุนายน และ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)   19/05/2020 - 11:15
ข่าว/รายงาน   อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก ลดการเดินทาง ลดการแพร่ระบาด COVID-19 หน่วยงานรัฐ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-service กว่า 280 งาน ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อ   19/05/2020 - 10:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) พร้อมติดตั้ง   18/05/2020 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   18/05/2020 - 15:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศสล. ครั้งที่ 2/2563)   18/05/2020 - 14:38
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง   15/05/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำลายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/05/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาโปรแกรมนำเสนอข้อมูลเพื่อการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญเพิ่มเติมบนโปรแกรมระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้ง นักบริหารระดับสูง (Senior Executive Information System : SEIS)   14/05/2020 - 15:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (สพข. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓)   13/05/2020 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   08/05/2020 - 15:47
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน เมษายน 2563   05/05/2020 - 18:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/05/2020 - 16:00
ข่าว/รายงาน   สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2563   05/05/2020 - 13:10
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓   05/05/2020 - 09:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมีนาคม 2563   01/05/2020 - 16:00
เอกสารดาวน์โหลด   รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562   01/05/2020 - 09:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง   30/04/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)   30/04/2020 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/04/2020 - 16:28

Pages