ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่ 1/2563   13/02/2020 - 10:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำประปาและระบบท่อน้ำโสโครก อาคาร 2, 3, 9 และ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12/02/2020 - 16:20
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   12/02/2020 - 09:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซักผ้าม่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/02/2020 - 16:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องและซองแบบทดสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   07/02/2020 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/02/2020 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขยายเสียงและลำโพง อาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/02/2020 - 14:52
ข่าว/รายงาน   เลขาธิการ ก.พ. รวมทั้งฝ่ายบริหาร และข้าราชการสำนักงาน ก.พ. เข้าศึกษาดูงาน Krungthai Innovation Lab ณ ธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่   04/02/2020 - 16:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/02/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ (สวพ. และห้องประชุม 1, 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/02/2020 - 16:20
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. กรมธนารักษ์ และกรมสรรพากร เข้าร่วมเยี่ยมชมพื้นที่ สถาบันพัฒนาการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร (สนามบินน้ำ) อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี   04/02/2020 - 15:55
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มกราคม 2563   04/02/2020 - 14:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 6 คันระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   04/02/2020 - 11:33
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอรายงานความคืบหน้าจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่องการจัดส่งข้าราชการไปปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือคนไทยที่นครอู่ฮั่น   01/02/2020 - 23:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562   31/01/2020 - 16:20
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญร่วมงาน วันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2563   31/01/2020 - 15:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศสส.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)  จำนวน ๔ โครงการ   31/01/2020 - 15:26
หนังสือเวียน   การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ   31/01/2020 - 13:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)   31/01/2020 - 11:23
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอเผยแพร่ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 3   31/01/2020 - 09:48
ข่าว/รายงาน   การหารือเรื่องความร่วมมือทางการศึกษาไทยและฝรั่งเศส หลักสูตร European Programme   30/01/2020 - 20:41
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   30/01/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องรับรองอาคารที่ทำการสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/01/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   30/01/2020 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30/01/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   30/01/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์ของสำนักงาน ก.พ.   29/01/2020 - 15:22
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น   29/01/2020 - 14:37
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2/2563 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   28/01/2020 - 15:23

Pages