ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   The Chairmanship of the 20th ASEAN Cooperation on Civil Service Matters (ACCSM)   26/04/2019 - 17:28
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมการว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ ๒๐   26/04/2019 - 14:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ดิจิตอลสี (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/04/2019 - 14:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/04/2019 - 14:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/04/2019 - 15:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/04/2019 - 14:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   25/04/2019 - 11:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แนวทางและมาตรการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สำนักงาน ก.พ.   25/04/2019 - 11:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/04/2019 - 10:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   24/04/2019 - 19:10
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค   24/04/2019 - 14:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป   24/04/2019 - 14:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับการส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม   24/04/2019 - 14:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/04/2019 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดทำกลยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก   23/04/2019 - 16:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนมาตรฐาน ทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : การจัดทำยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก   23/04/2019 - 16:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/04/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๑๑)   23/04/2019 - 11:04
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562   20/04/2019 - 22:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมผนังกระจก (Curtain Wall) บริเวณด้านหน้าอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/04/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/04/2019 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมมอเตอร์และอุปกรณ์สระว่ายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   19/04/2019 - 16:03
เอกสารดาวน์โหลด   หนังสือถึงส่วนราชการ เรื่อง แจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 - 6   19/04/2019 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศและจ้างเหมารถบรรทุกส่วนบุคคลสำหรับขนส่งอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/04/2019 - 14:54
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจ ความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   18/04/2019 - 10:21
ข่าว/รายงาน   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ ป.ย.ป. 1 รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 2   17/04/2019 - 17:02
ข่าว/รายงาน   ลงทะเบียนสอบทักษะดิจิทัล IC3 Digital literacy Certification   17/04/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   17/04/2019 - 14:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย (SP01 และ SP02) อาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/04/2019 - 13:39
ข่าว/รายงาน   พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้   17/04/2019 - 08:49

Pages