ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562   05/03/2019 - 15:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องควบคุมระบบการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/03/2019 - 14:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปั๊มสูบน้ำหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/03/2019 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนำเอกสารลับไปทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/03/2019 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/03/2019 - 16:25
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) (รอบแรก) ปี 2562   04/03/2019 - 15:22
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน   04/03/2019 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะ ซื้อโปรแกรมจัดการ (MS Office) และโปรแกรมป้องกันไวรัส พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   04/03/2019 - 15:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   04/03/2019 - 11:08
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. : การปรับโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน   01/03/2019 - 16:35
ข่าว/รายงาน   Study Visit of Bangladesh Delegation to OCSC   01/03/2019 - 16:31
ข่าว/รายงาน   OCSC signed the MoU on Academic Cooperation for Development of E-learning   01/03/2019 - 16:30
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับ หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 16 แห่ง พัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ   01/03/2019 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมระบบจ่ายไฟหลักตู้ MDB อาคาร 3, 10 และเปลี่ยนระบบเมนไฟห้องประชุม 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/03/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์ลิฟต์อาคาร 2 ตัวที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/03/2019 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูดบ่อเกรอะบริเวณด้านหลังอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/03/2019 - 13:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2019 - 16:25
ข่าว/รายงาน   มูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา มอบมอบรางวัลส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจำปี 2562 เนื่องในงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำปี 2562 เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์การพัฒนาการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน   28/02/2019 - 14:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/02/2019 - 13:56
ข่าว/รายงาน   เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงขยายผลระบบการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพสำหรับราชการไทย เรื่อง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่น 15   27/02/2019 - 17:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2019 - 15:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2019 - 15:51
ข่าว/รายงาน   ขอเชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรม Open Heart Open Home : Careers Fair ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562   27/02/2019 - 14:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2019 - 14:02
ข่าว/รายงาน   รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ปี 2562   27/02/2019 - 11:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/02/2019 - 11:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/02/2019 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   26/02/2019 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   26/02/2019 - 16:05
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง   26/02/2019 - 14:26

Pages