ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/11/2019 - 10:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/11/2019 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/11/2019 - 15:52
ข่าว/รายงาน   วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562   20/11/2019 - 15:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/11/2019 - 13:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   19/11/2019 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   19/11/2019 - 16:05
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562   19/11/2019 - 14:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สพข.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) สปชต. ๒๕๖๓   19/11/2019 - 14:01
ข่าว/รายงาน   เอกสารประกอบการบรรยาย Year End Conference 2019   19/11/2019 - 13:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2019 - 16:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2019 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สพค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/11/2019 - 13:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สพข. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)   18/11/2019 - 11:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/11/2019 - 15:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและประวกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ระยะเวลา ๓ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14/11/2019 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ระยะเวลา ๓ เดือนฯ   14/11/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ระยะเวลา ๓ เดือนฯ   14/11/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/11/2019 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศและประกวดราคาจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   13/11/2019 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคารของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๙ เดือน โดยวิธี e-bidding   13/11/2019 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ปรกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ทป. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓)   13/11/2019 - 16:10
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 เพิ่มเติม (กรณีผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียนสมัครสอบ แต่ไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้)   13/11/2019 - 11:13
เนื้อหาทั่วไป   OCSC Learning Portal   13/11/2019 - 09:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน และร่างประกาศและร่างประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11/11/2019 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลา ๙ เดือน   11/11/2019 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องโทรสาร (กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2019 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สกม.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2019 - 16:08
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องพิมพ์ (กลุ่มห้องสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/11/2019 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2562)   07/11/2019 - 16:21

Pages