ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment)   16/09/2020 - 14:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการสรรหาและเลือกสรร การสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Recruitment)   16/09/2020 - 14:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินการการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/09/2020 - 19:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ.   15/09/2020 - 16:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย และซอฟต์แวร์ ของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีคัดเลือก   15/09/2020 - 16:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลาง งานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต   15/09/2020 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยวิธีคัดเลือก   15/09/2020 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0   15/09/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) Version 5.0   15/09/2020 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตบอร์ดนิทรรศการ และกำกับลำดับพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/09/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ   15/09/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกำลังคนภาครัฐและโปรแกรมระบบสารสนเทศพนักงานราชการ   15/09/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   15/09/2020 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   15/09/2020 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์   15/09/2020 - 16:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์   15/09/2020 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/09/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/09/2020 - 15:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/09/2020 - 15:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/09/2020 - 13:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   14/09/2020 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   14/09/2020 - 16:05
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (ระดับบุคคล)   11/09/2020 - 16:32
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจเพื่อจัดทำข้อเสนอการบริหารและพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (ระดับองค์กร)   11/09/2020 - 16:31
ข่าว/รายงาน   รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   11/09/2020 - 16:08
ข่าว/รายงาน   ประชาสัมพันธ์ทุนของสำนักงาน ก.พ.   11/09/2020 - 11:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศกศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:58

Pages