ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/04/2020 - 13:01
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอชี้แจงเกี่ยวกับประกาศ สำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 23 เม.ย. 63 ดังนี้   25/04/2020 - 10:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   24/04/2020 - 16:01
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจัดซิื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง   24/04/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/04/2020 - 13:43
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2563   23/04/2020 - 16:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/04/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) พร้อมติดตั้ง   22/04/2020 - 13:19
ข่าว/รายงาน   รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   22/04/2020 - 08:49
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์คุณธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/04/2020 - 16:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   21/04/2020 - 16:04
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศสล. ครั้งที่ 2/2563)   20/04/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/04/2020 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กจ.) และ(ชอ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/04/2020 - 15:46
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการจัดซิื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง   16/04/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   16/04/2020 - 16:00
ข่าว/รายงาน   แบบสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินการตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   16/04/2020 - 10:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง   15/04/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และร่างประกาศประกวดราคาการจัดซื้อระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) พร้อมติดตั้ง   15/04/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการจัดซื้อระบบบริหารจัดการแบบรวมศูนย์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtual Machine) พร้อมติดตั้ง   15/04/2020 - 16:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางการซื้อระบบรักษาความปลอดภัยการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง   15/04/2020 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ออฟเซท (กลุ่มโรงพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/04/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายแปลงสัญญาณของระบบโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/04/2020 - 14:52
เอกสารดาวน์โหลด   Infographic ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรออนไลน์ สำหรับข้าราชการ   15/04/2020 - 10:46
ข่าว/รายงาน   วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563   15/04/2020 - 10:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/04/2020 - 15:16
เอกสารดาวน์โหลด   วารสารข้าราชการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2563   14/04/2020 - 10:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอแสดงภาพแบบ LCD (ห้อง CCTV อาคาร 1) และจอภาพสำหรับห้องประชุม 2, 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/04/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอแสดงภาพแบบ LCD (ห้อง CCTV อาคาร 1) และจอภาพสำหรับห้องประชุม 2, 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/04/2020 - 15:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานห้องสมุดอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/04/2020 - 13:32

Pages