ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงประจำชาติอาเซียนและธงอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 5 และอาคาร 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดทำ Meeting Application และการเช่าใช้แท็บเล็ต   11/04/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่ประชุม ผลิตสื่อ และงานถ่ายภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 13:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11/04/2019 - 10:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/04/2019 - 16:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดกิจกรรมการกระตุ้นการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจและการประชุม ก.พ. อาเซียนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/04/2019 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/04/2019 - 15:44
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (ห้องประชุม 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/04/2019 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/04/2019 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึกสำหรับหัวหน้าคณะผู้แทน ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส คณะผู้แทน และวิทยากรในการประชุมและแขกรับเชิญของสำนักงาน ก.พ. และร่มพื้นเมือง ใช้ในการศึกษาดูงาน   09/04/2019 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) และปรับปรุงห้องสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/04/2019 - 11:02
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบัตรและป้ายสำหรับคณะผู้แทนและเจ้าหน้าที่สำหรับการประชุมเตรียมการและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสว่าด้วยความร่วมมืออาเซียนด้านกิจการราชการพลเรือน ครั้งที่ 20   05/04/2019 - 16:26
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (สวพ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2019 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า (ศสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2019 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/04/2019 - 16:16
ข่าว/รายงาน   งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562   05/04/2019 - 11:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์ฯ และของที่ระลึกฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   04/04/2019 - 15:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ระบบสนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง   03/04/2019 - 14:13
ข่าว/รายงาน   HiPPS ข้อมูลผู้ติดต่อสำหรับเข้ารับการประเมิน Digital Literacy   03/04/2019 - 13:41
ข่าว/รายงาน   การจัดประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยแบบประเมินสมรรถนะ สำนักงาน ก.พ. เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕   03/04/2019 - 09:52
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน มีนาคม 2562   03/04/2019 - 09:43
ข่าว/รายงาน   งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ “เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการไทย เพื่อความโปร่งใส เชื่อมั่น และศรัทธา”   02/04/2019 - 15:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/04/2019 - 14:56
ข่าว/รายงาน   รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   02/04/2019 - 14:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562   02/04/2019 - 09:33
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงาน ก.พ. ประจำเดือนมกราคม 2562   02/04/2019 - 09:28
ข่าว/รายงาน   พระราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2562   01/04/2019 - 00:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/03/2019 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/03/2019 - 15:18

Pages