ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   ๘๙ ปี สำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งสู่ปีที่ ๙๐ โดย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   28/06/2021 - 06:10
ข่าว/รายงาน   ส่วนราชการที่เปิดรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจแล้ว   28/06/2021 - 05:08
ข่าว/รายงาน   การโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำงวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564   25/06/2021 - 18:10
หนังสือเวียน   การแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจลงนามในประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562   25/06/2021 - 15:30
ข่าว/รายงาน   ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน   25/06/2021 - 11:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/06/2021 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารสำนักงาน ก.พ. อาคาร 2 และอาคาร 10   24/06/2021 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงาน ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศอาคารสำนักงาน ก.พ. อาคาร 2 และอาคาร 10   24/06/2021 - 16:03
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/06/2021 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการและหนังสือพิมพ์ (กลุ่มห้องสมุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   24/06/2021 - 15:15
ข่าว/รายงาน   ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอนงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง และการเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่าง โดยการโค้ช (Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   24/06/2021 - 10:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/06/2021 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/06/2021 - 15:45
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2021 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปกประกาศนียบัตร (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2021 - 15:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/06/2021 - 15:26
เนื้อหาทั่วไป   แผนปฏิบัติการดิจิทัล   18/06/2021 - 13:40
ข่าว/รายงาน   ขอแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาข้าราชการในระบบบริหารกำลังคนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   17/06/2021 - 15:09
หนังสือเวียน   การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ   15/06/2021 - 15:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลอาคาร 2 และอาคาร 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/06/2021 - 15:12
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ศสส. ครั้งที่ 2/2564)   15/06/2021 - 14:37
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/06/2021 - 13:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15/06/2021 - 13:12
ข่าว/รายงาน   ขอความอนุเคราะห์แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โค้ช (Coach) หรือพี่เลี้ยง (Mentor) ของกลุ่มกำลังคนคุณภาพ   15/06/2021 - 11:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14/06/2021 - 15:12
ข่าว/รายงาน   สำนักงาน ก.พ. ขอแนะนำคลิปสั้นใหม่ ใน OCSC Learning Portal จากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเสริมความรู้ทางด้านการเงิน จำนวน 4 รายวิชา   14/06/2021 - 13:18
เนื้อหาทั่วไป   การตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน : KM   14/06/2021 - 11:03
เนื้อหาทั่วไป   สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน   14/06/2021 - 10:59
เนื้อหาทั่วไป   สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน   14/06/2021 - 10:57
ข่าว/รายงาน   ข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   14/06/2021 - 06:35

Pages