ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:57
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:56
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook (สพข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ศสส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศจ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (ศสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:51
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (สตค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10/09/2020 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/09/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/09/2020 - 16:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้ DB อาคาร 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/09/2020 - 15:45
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 4/2563   09/09/2020 - 10:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร ของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๓ เดือน   08/09/2020 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริหารงานระบบอาคาร ของสำนักงาน ก.พ. และบริการพนักงานขับรถยนต์ ระยะเวลา ๓ เดือน   08/09/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๓ เดือน   08/09/2020 - 16:16
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ระบบสปริงเกอร์ และความสะอาดรอบบริเวณสำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๓ เดือน   08/09/2020 - 16:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/09/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ สำนักงาน ก.พ. ระยะเวลา ๓ เดือน   08/09/2020 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08/09/2020 - 14:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศจ. ครั้งที่ 2/25636)   03/09/2020 - 16:30
ข่าว/รายงาน   รายชื่อข้าราชการที่มีสิทธิเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการในระบบกำลังคนคุณภาพ พ.ศ. 2563   03/09/2020 - 16:07
เอกสารดาวน์โหลด   สถิตินักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษา ประจำเดือน สิงหาคม 2563   03/09/2020 - 14:17
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/09/2020 - 14:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   03/09/2020 - 13:52
ข่าว/รายงาน   รัฐบาลญี่ปุ่นมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทุน National Graduate Institute For Policy Studies: GRIPS   03/09/2020 - 13:42
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือกำลังคนภาครัฐ ๒๕๖๒ : ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/09/2020 - 16:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   02/09/2020 - 15:16
ข่าว/รายงาน   ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ และ รุ่นที่ ๑๔ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตอบแบบสอบถาม   02/09/2020 - 14:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๕ : กิจกรรมการเสริมสร้างทักษะด้านการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   01/09/2020 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   31/08/2020 - 16:24

Pages