ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาเจาะจง   28/01/2020 - 13:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/01/2020 - 13:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/01/2020 - 13:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) ไปปฏิบัติงาน รอบ 1 เมษายน 2563   27/01/2020 - 19:13
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/01/2020 - 16:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 6 คันระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   27/01/2020 - 15:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) 6 คัน ระยะเวลา 5 ปีฯ   27/01/2020 - 15:29
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 3 คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)ฯ   27/01/2020 - 15:26
ข่าว/รายงาน   สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสาธารณรัฐประชาชนจีน (สนร.จีน) ขอรายงานสถานการณ์ของนักเรียนทุนรัฐบาลในสาธารณรัฐประชาชนจีนและข้าราชการที่ลาศึกษาในนครอู่ฮั่น   27/01/2020 - 13:52
ข่าว/รายงาน   แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. 2562   27/01/2020 - 10:27
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   24/01/2020 - 15:40
ข่าว/รายงาน   จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 1/2563 (เดือนตุลาคม 2562 - มกราคม 2563)   24/01/2020 - 14:21
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   23/01/2020 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/01/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/01/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/01/2020 - 16:23
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/01/2020 - 16:20
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   22/01/2020 - 14:04
เนื้อหาทั่วไป   องค์กรคุ้มครองจริยธรรม (คณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ/กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)   22/01/2020 - 11:36
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารการสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/01/2020 - 16:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สพข. ครั้งที่ 4/2563)   21/01/2020 - 15:30
ข่าว/รายงาน   การเยี่ยมนักเรียนทุนที่เมือง Pau สาธารณรัฐฝรั่งเศส   20/01/2020 - 17:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/01/2020 - 16:22
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.พ.   17/01/2020 - 15:34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/01/2020 - 15:28
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว   17/01/2020 - 12:06
ข่าว/รายงาน   ประธาน ก.พ. แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เดินทางมาหารือข้อราชการ เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านราชการพลเรือน ระหว่างสำนักงาน ก.พ. และ Civil Service Commission แห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ณ สำนักงาน ก.พ. จ.นนทบุรี   17/01/2020 - 09:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/01/2020 - 16:27
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   16/01/2020 - 16:12
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   15/01/2020 - 09:38

Pages