ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/03/2019 - 16:11
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   29/03/2019 - 15:18
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/03/2019 - 14:47
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29/03/2019 - 14:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/03/2019 - 16:35
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   28/03/2019 - 15:20
เอกสารดาวน์โหลด   แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสารของสำนักงาน ก.พ.   28/03/2019 - 11:44
ข่าว/รายงาน   กิจกรรม เดิน-วิ่ง วันข้าราชการพลเรือน 2562   28/03/2019 - 09:59
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 โดยวิธีคัดเลือก   27/03/2019 - 16:10
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27/03/2019 - 15:53
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26/03/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารบรรณและระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)   26/03/2019 - 15:08
ข่าว/รายงาน   รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   26/03/2019 - 11:32
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2019 - 16:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2019 - 15:58
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2019 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2019 - 15:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2019 - 15:43
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2019 - 15:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25/03/2019 - 11:21
ข่าว/รายงาน   หนังสือซักซ้อมแนวทางกระบวนการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง และประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 15 (ฉบับแก้ไข)   22/03/2019 - 17:00
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ร่างขอบเขตของงานจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   22/03/2019 - 16:07
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบจัดเก็บทะเบียนประวัติข้าราชการ   22/03/2019 - 16:06
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/03/2019 - 15:55
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   22/03/2019 - 15:50
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   21/03/2019 - 15:46
ข่าว/รายงาน   วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562   21/03/2019 - 14:40
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 13)   21/03/2019 - 14:39
ข่าว/รายงาน   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการตามพระราชดำริ   21/03/2019 - 14:05
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) และแนวทางปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/03/2019 - 15:40

Pages