ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
Type Title Post
ข่าว/รายงาน   โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รุ่นที่ ๔ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่   20/03/2020 - 17:39
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20/03/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   20/03/2020 - 16:19
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ราคากลางงานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโปรแกรมกลางด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล   20/03/2020 - 16:18
ข่าว/รายงาน   แนวทางการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563   20/03/2020 - 10:45
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19   19/03/2020 - 15:20
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค บริเวณสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิดของสำนักงาน ก.พ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2020 - 16:09
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานำเอกสารลับไปทำลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2020 - 14:15
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18/03/2020 - 11:27
ข่าว/รายงาน   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program) รอบ 1 เมษายน 2563   17/03/2020 - 16:54
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (กบส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/03/2020 - 16:25
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมจอพลัสม่า (ห้องประชุม ชั้น 9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17/03/2020 - 16:25
ข่าว/รายงาน   เลื่อน การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 และการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL)   13/03/2020 - 14:52
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานซ่อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13/03/2020 - 14:50
ข่าว/รายงาน   การตรวจเยี่ยม นทร ศึกษา ณ เมือง Clermont Ferrand ฝรั่งเศส   12/03/2020 - 16:38
ข่าว/รายงาน   การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2563   10/03/2020 - 16:31
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/03/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/03/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   09/03/2020 - 16:22
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน ๓ คัน และรถยนต์โดยสาร (รถตู้) จำนวน ๖ คัน   09/03/2020 - 16:00
ข่าว/รายงาน   ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการ ผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ ๑๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   06/03/2020 - 18:08
ข่าว/รายงาน   การประชุม สนทฝ. เมือง Lyon ฝรั่งเศส   06/03/2020 - 17:28
ข่าว/รายงาน   ประกาศเลื่อนวันสอบ ภาค ก. พิเศษ ประจำปี 2563 (เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ)   06/03/2020 - 17:14
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/03/2020 - 16:30
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06/03/2020 - 16:22
ข่าว/รายงาน   ประกาศเลื่อนวันสอบ e-Exam ประจำปี 2563 (เลื่อนการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์)   05/03/2020 - 21:46
เอกสารดาวน์โหลด   คู่มือระบบ HiPPS : การบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ   05/03/2020 - 16:48
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาโปรแกรมระบบการประมวลผลการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   05/03/2020 - 16:28

Pages