Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.
เมนูที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงาน ป.ย.ป.

การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 - 2580) ของสำนักงาน ก.พ.

          สำนักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานเจ้าภาพ (ระดับ จ.3) ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็น (20) การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ รหัส 200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

 

          โดยมีตัวชี้วัดในความรับผิดชอบ 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
          1) ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ

          2) ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรภาครัฐ

 

          สำนักงาน ก.พ. ในฐานะเจ้าภาพตัวชี้วัด ได้นำตัวชี้วัดดังกล่าว ถ่ายทอดลงมาสู่การกำหนดตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน ก.พ. ในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้มีการขับเคลื่อนภารกิจที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่สำนักงาน ก.พ. รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม

 

อ้างอิง

http://nscr.nesdc.go.th/master-plans/

ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content