Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ปี 2553-2563

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563
รายงาน

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและ

18 กันยายน 2564
กำลังคนภาครัฐ 2563 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายงาน

           สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2563 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูลณ 1 กันยายน 2563) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย สาระสำคัญ ตารางสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม การบรรจุและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญในปีงบประ

18 กันยายน 2564
กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562
รายงาน

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูแ

8 ตุลาคม 2563
กำลังคนภาครัฐ 2562 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายงาน

            สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2562 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูลณ 1 กันยายน 2562) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย สาระสำคัญ ตารางสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม การบรรจุและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญในปีงบปร

8 ตุลาคม 2563
กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561
รายงาน

          หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุ

27 กันยายน 2562
กำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายงาน

          สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2561) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้           เนื้อ

27 กันยายน 2562
กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560
รายงาน

           หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบ

26 กันยายน 2561
กำลังคนภาครัฐ 2560 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายงาน

          การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ประเทศย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกำลังคนภาครัฐที่เหมาะสม รัฐบาลและส่วนราชการจึงต้องมีการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีกำลังคนที่พอเพียงในทุกระดับตำแหน่ง มีการกระจายในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องของกำลังคนคุณ

26 กันยายน 2561
กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559
รายงาน

หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและ

14 กันยายน 2560
กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
รายงาน

          ระบบราชการในปัจจุบันอยู่ในบริบทที่มีความท้าทายสูง โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์และการแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วนซับซ้อน ภายใต้ความคาดหวังที่สูงจากประชาชน รัฐบาลและสังคมโลก การบริหารกำลังคนของราชการ ให้มีประสิทธิภาพจึงจะเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยให้ส่วนรา

14 กันยายน 2560
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content