Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5 มกราคม 2567
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงาน ก.พ.

1 ธันวาคม 2566
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2 ธันวาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

3 ธันวาคม 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

4 ธันวาคม 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริต เพื่อสำนักงาน ก.พ. ใสสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3 ธันวาคม 2562
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content