ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


Project Description

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ

กลุ่มที่ 2 หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นข้าราชการที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 (วันปิดรับสมัคร)
 • เอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร
 • กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 2 วันที่ 25 - 27 เมษายน 2566
-------------------------------------------

การดำเนินงาน

การอบรมในรูปแบบออนไลน์

 • วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 : วันทดสอบระบบ เริ่ม 9.15 น. - 11.00 น.
 • วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เริ่ม 8.30 น. - 16.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 : เรื่องน่ารู้สำหรับก่อนถึงวัยเกษียณ เริ่ม 8.30 น. - 16.00 น.
-------------------------------------------

จำนวนผู้ลงทะเบียน

 • ข้าราชการพลเรือน จำนวน 300 คน
-------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ครบจำนวนแล้วท่านที่สนใจสามารถดูการอบรมได้ทางผ่านช่องทาง 👉 YouTube


 • Skills:

  • พัฒนา
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ข้าราชการ
 • Client:

  สถาบันพัฒนาข้าราชการ (สพข.)