ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม) ปีงบประมาณ 2563


Project Description

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-------------------------------------------

หนังสือการยกเลิกการจัดโครงการฯ (หลักสูตรที่ 2) ล่าสุด!!

หนังสือแจ้งยกเลิก

เอกสารแนบรายชื่อส่วนราชการ

-------------------------------------------

หนังสือเรียนเชิญส่วนราชการ และรายละเอียดโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

หนังสือเรียนเชิญส่วนราชการ

รายละเอียดโครงการฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

กำหนดการหลักสูตรที่ 1 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

กำหนดการกิจกรรมหลักสูตรที่ 1

กำหนดการหลักสูตรที่ 2 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2.1 กำหนดการกิจกรรม เดอะเลกาซี่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท

2.2 กำหนดการกิจกรรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น

2.4 กำหนดการกิจกรรม มีทัวร์และศูนย์ฝึกอบรม อภัยภูเบศร เดย์สปา

2.5 กำหนดการกิจกรรม นิดยสารเพื่อผู้สูงวัย โอ-ลั้นลา

2.5 กำหนดการกิจกรรม เหลาจื่อเต้าเต๋อซิ่นซีสากล

คู่มือการลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คู่มือการลงทะเบียน (ผู้สมัครโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนสมัคร)

ระเบียบกระทรวงการคลัง

หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ว5

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการใช้จ่ายฝึกอบรมฯ

หมายเหตุ

หลักสูตรที่ 2 ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตรตามเงื่อนไขที่แต่ละหลักสูตรระบุไว้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการฝึกอบรมภายหลังได้

หลักสูตรที่ 2 การชำระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรที่กำหนด โดยรายละเอียดแต่ละหลักสูตรตามเอกสารแนบท้าย

ผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรข้าราชการ ด้านหน้าและด้านหลังของบัตร (รูปแบบไฟล์ pdf, jpg, jpeg) เพื่อใช้ประกอบการสมัคร

ผู้สมัครโปรดศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนก่อนทำการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

ระบบลงทะเบียนโครงการฯ (ปัจฉิม) 2563    พิมพ์แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ   

link
  • Skills:

    • พัฒนา
    • พัฒนาคุณภาพชีวิต
    • ข้าราชการ
  • Client:

    สถาบันพัฒนาข้าราชการ (สพข.)