ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม) ปีงบประมาณ 2565


Project Description

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการพลเรือนทุกประเภทและระดับตำแหน่ง ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การดำเนินงาน

การอบรมในรูปแบบออนไลน์

 • วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 : วันทดสอบระบบ
 • วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทางการเงิน
 • วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 : เรื่องน่ารู้สำหรับวัยเกษียณ
 • วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 : การดำรงตนอย่างมีคุณค่า
-------------------------------------------

จำนวนผู้สมัคร

 • ข้าราชการพลเรือน จำนวน 500 คน
-------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฝึกอบรม (pdf)
 • ตรวจสอบรายชื่อ

เนื่องจากจำนวนผู้สมัครเกินจำนวนโควต้าที่กำหนด


 • Skills:

  • พัฒนา
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ข้าราชการ
 • Client:

  สถาบันพัฒนาข้าราชการ (สพข.)