โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. ได้แก่ ป.ย.ป.1 ป.ย.ป.2 ป.ย.ป.3 และ ป.ย.ป.4)

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 4