โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. ได้แก่ ป.ย.ป.1 ป.ย.ป.2 ป.ย.ป.3 และ ป.ย.ป.4)

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 4

 

หลักสูตรปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน” วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
สื่อและเอกสารประกอบการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ
“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”
(National Strategy in Action: integrated implementation for THAIS)
วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

 1. วิดีทัศน์ช่วงที่ 1 การนำเสนอภาพรวมโดยกลุ่มกำลังคนคุณภาพกลุ่มต่างๆ 
 2. วิดีทัศน์ช่วงที่ 2 ปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
 3. วิดีทัศน์ช่วงที่ 3 บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Digital Government and Open Innovation" 
 4. วิดีทัศน์ช่วงที่ 4 การนำเสนอ 7 Policies in Action โดยกลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป 2 และบรรยายพิเศษโดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
 5. เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
 6. ภาพถ่ายในงานสัมมนาฯ 

งานสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)”

1) หนังสือเชิญถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง

2) หนังสือเชิญถึงหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวงและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (จำนวน 19 ฉบับ)

3) หนังสือเชิญถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญ ( Policy Work / Study team)

4) หนังสือเชิญถึงหน่วยงาน 7 หน่วยงาน เพิ่มเติม

5) หนังสือเชิญถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและเทียบเท่า (จำนวน 109 ฉบับ)

หนังสือขอเชิญผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 1 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 การนำเสนอโครงการ Flagship ภายใต้กรอบ ป.ย.ป. (Policies in Action) ในวันที่ 9 กันยายน 2562

หนังสือขอเชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ร่วมนำเสนอโครงการ Flagship ภายใต้กรอบ ป.ย.ป. (Policies in Action)  (อัพเดตวันที่ 29 สิงหาคม 2562)

หนังสือแจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5-6  (อัพเดตวันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

หนังสือแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 - 6 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ป.ย.ป.)

 

 

PDF: สรุปปาฐกถาพิเศษของ รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

 

 

 

PDF: สรุปการเสวนาหัวข้อ “บทบาทของท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”

 

รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ ผลผลิตจากการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง : ป.ย.ป.2/1 รุ่นที่ 4

 

กลุ่มที่ 1
การจัดการขยะต้นทาง
 
 

 • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 2
การลดอุบัติเหตุ
จากรถโดยสารสาธารณะ
ไม่ประจำทาง

 • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 3
การมีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อแหล่งท่องเที่ยว
กรณีศึกษาอ่าวมาหยา

 • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 4
การท่องเที่ยว
ชุมชน
 

 • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

กลุ่มที่ 5
บล็อกประสานประชารัฐ :
ทางเลือกใหม่
เพื่อไทยนิยมยั่งยืน

 • รายงานข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศ
 • ป.ย.ป. 2/1 รุ่นที่ 4

Pages