โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง

(กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป. ได้แก่ ป.ย.ป.1 ป.ย.ป.2 ป.ย.ป.3 และ ป.ย.ป.4)

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 4

 

หลักสูตรปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการจัดโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงภาครัฐ: ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวทีในการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชน ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ในการบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลัก Citizen-Centric พัฒนาทักษะสมรรถนะผู้บริหารเพื่อพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง และสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศตามกรอบ ป.ย.ป. โดยบูรณาการทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตร ป.ย.ป.1 สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
 2. หลักสูตร ป.ย.ป.2 สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการ ในส่วนราชการระดับกรม ได้แก่ รองอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า (ประเภทบริหาร ระดับต้น) หรือรองหัวหน้าส่วนราชการในส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (ประเภทบริหาร ระดับสูง) ที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับบัญชา
 3. หลักสูตร ป.ย.ป.4 สำหรับผู้นำนวัตกรรมยุคใหม่ในภาครัฐ (กลุ่มข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนภารกิจตามโจทย์ที่ ป.ย.ป.1 ตั้งเป้าไว้ให้สำเร็จ และขับเคลื่อนโจทย์/ โครงการ/ ภารกิจสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการขับเคลื่อนภายใต้กรอบ ป.ย.ป. โดยมีผลผลิตจากการฝึกอบรมเป็นข้อเสนอเพื่อปฏิรูปภาครัฐไทยให้เป็นดิจิทัล จำนวน 11 โครงการ (Digital Transformation for THAIS) รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้


1. ภาพรวมหลักสูตรป.ย.ป. ประจำปีงบประมาณ 25632. รายละเอียดภาพรวม 11 โครงการ3. รายงานข้อเสนอโครงการ/ภารกิจสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ ป.ย.ป. 11 โครงการ

 1. กพร.-Citizen Portal
 2. สปน.-การพัฒนาระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
 3. ทส.-การบริหารจัดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 4. สขช-สมช-Sharing Intelligence Center
 5. ศธ.-การปฏิรูปการศึกษาในจังหวัด
 6. สพฐ.-OBEC Content Center
 7. สอศ.-Digital College
 8. อว.-Digital Transcript
 9. อก.-iConnect Digital Transformation
 10. รง.-ระบบ E-service รับเรื่องราวร้องทุกข์และติดตามสิทธิประโยชน์แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
 11. กพ-Digital Garage OCSC consulting Servive