หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

กำหนดการประชุมเปิดหลักสูตร

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 - 14.30
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

เวลา รายละเอียด
07.00 - 08.30 ลงทะเบียน
08.50 - 09.00 กล่าวรายงาน
09.00 - 10.30 บรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง”
โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี
10.45 - 11.15 บรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ ตามหมวด ๑๖ แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....”
โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
11.15 - 11.45 การสรุปและมอบหมายงานสำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป.
โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11.45 - 12.15 บทบาทหน้าที่ของสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)
โดย ดร.อำพน กิตติอำพน ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU) และ นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)
12.15 - 13.30 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.30 ถาม - ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร ป.ย.ป.

หมายเหตุ

1. การแต่งกาย
   1.1 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว (สีตามเหล่าทัพ)
   1.2 ข้าราชการพลเรือน - ชาย : สูทสากล (ไว้ทุกข์), หญิง : ชุดสุภาพ เครื่องดำล้วน
2. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3. เปิดลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7.00 น. และห้องประชุมจะปิดเวลา 8.30 น.