หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

ภาพนายกรัฐมนตรี

เอกสารประกอบการประชุมเปิดหลักสูตร

"การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง"

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
 

เวลา 08.50 - 09.00 น. กล่าวรายงาน

เวลา 09.00 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ

 • เรื่อง “โครงสร้างและแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง”
  • Clip VDO : Youtube
  • โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

เวลา 10.45 - 11.15 น. บรรยายพิเศษ

 • เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และการปฏิรูปประเทศ ตามหมวด ๑๖ แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ....”
  • Clip VDO : Youtube
  • โดย ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

เวลา 11.15 - 11.45 น.

 • การสรุปและมอบหมายงานสำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป.

เวลา 11.45 - 12.15 น.

 • บทบาทหน้าที่ของสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)
  • ​​ไฟล์นำเสนอ
  • Clip VDO : Youtube
  • นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (PMDU)

 

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง