หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

การสัมมนานักบริหารระดับสูงเพื่อการบูรณาการการพัฒนาประเทศไทย 4.0

วันที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้อง Grand Diamond Ballroom, IMPACT FORUM เมืองทองธานี


สรุปประเด็นสำคัญ

ดาวน์โหลดเอกสาร >>Click Here<<


การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "นักบริหารส่วนราชการกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ : One Country One Team" โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง >>Click Here<<


การบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การสร้างความรับรู้ ความเข้าใจ : ป.ย.ป." โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง >>Click Here<<


การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง>>Click Here<<

ดาวน์โหลดเอกสาร >>Click Here<<


การบรรยายพิเศษ “Design for Transformation : มองมุมกลับเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่าง”

โดย นายพิเศษ วีรังคบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ G-Lab วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง>>Click Here<<

ดาวน์โหลดเอกสาร >>Click Here<<