หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

สำนักงาน ก.พ. ขอเลื่อนกำหนดการรับสมัครผู้เข้าอบรม


หลักสูตร “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 (ป.ย.ป.)” (สำหรับรองอธิบดีและเทียบเท่า)


จากเดิมกำหนดไว้วันที่ 29 มกราคม 2561 เป็นประมาณภายในกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2561


โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศแจ้งกำหนดวันรับสมัครที่แน่นอนอีกครั้งภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561