หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“Practical Innovative Leaders : What Got You Here, May Not Get You There”
สําหรับหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่าซึ่งแต่งตั้งใหม่

1. ที่มา

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบร่างข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาผู้นำภาคราชการ (Integrated Talent Development and Management System) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.พ. ได้วางกรอบการดำเนินการพัฒนาผู้นำระดับสูงไว้ 4 กลุ่ม คือ

1) การพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งอยู่แล้ว

2) การพัฒนารองหัวหน้าส่วนราชการ

3) การพัฒนาผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ และ

4) การพัฒนาข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง

เพื่อให้การพัฒนาหัวหน้าส่วนราชการมีความต่อเนื่อง สอดคล้องกับข้อเสนอการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนาผู้นำภาคราชการ สำนักงาน ก.พ. จึงเห็นควรดำเนินการจัดการสัมมนาสำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ระดับปลัดกระทรวง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้มีความพร้อมรับความท้าทายและบริบทการทำงานที่เปลี่ยนไป มีแนวทางปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้นำองค์กร มีแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น (Passion) ในการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 รวมทั้งมี Mindset ในการทำงานโดยสอดประสานบูรณาการร่วมกัน

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้เข้าใจสถานการณ์และความท้าทายขององค์กร และเรียนรู้วิธีการปรับตัวอย่างเหมาะสม  การประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้เชื่อมประสานระหว่างฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจำ รวมถึงผู้เชื่อมประสานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ในกำกับดูแล

2.2 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำองค์กรภาคราชการในการร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนปฏิรูปประเทศและแผนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0