หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

หนังสือแจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5-6  (อัพเดตล่าสุดวันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

หนังสือแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 - 6 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ป.ย.ป.)

หนังสือเชิญส่วนราชการ

เรื่อง  หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)”
เรียน  กระทรวง กรม
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1013.5/13 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ 

2. ขั้นตอนการลงทะเบียน

3. แบบการมอบหมายให้รองอธิบดีและเทียบเท่าเข้ารับการอบรม


ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.พ. และสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกันดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้มีการจัดการประชุมเปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยได้เชิญปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดีและเทียบเท่าของส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการทหารและข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดจัดหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (ป.ย.ป. 2/1)” สำหรับรองอธิบดีและเทียบเท่า โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละประมาณ 70 คน

ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกรองอธิบดี (นักบริหารระดับต้น) ซึ่งเป็นผู้มีศักยภาพและมีบทบาทสำคัญที่จะขับเคลื่อนส่วนราชการ จำนวน 1 – 2 ราย เข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยเลือกรุ่นที่ประสงค์จะเข้าร่วมตามขั้นตอนการลงทะเบียนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 พร้อมแบบการมอบหมายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560

 


 

 

Pages