หลักสูตร
สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ
และรองหัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี หรือเทียบเท่า

สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
ที่ตั้ง : อาคาร 3 ชั้น 3

ติดต่อ จนท.

 

การสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน” วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
สื่อและเอกสารประกอบการสัมมนาบุคลากรภาครัฐ
“ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ: ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อประชาชน”
(National Strategy in Action: integrated implementation for THAIS)
วันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้อง แกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

  1. วิดีทัศน์ช่วงที่ 1 การนำเสนอภาพรวมโดยกลุ่มกำลังคนคุณภาพกลุ่มต่างๆ 
  2. วิดีทัศน์ช่วงที่ 2 ปาฐกถาพิเศษโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
  3. วิดีทัศน์ช่วงที่ 3 บรรยายพิเศษ หัวข้อ "Digital Government and Open Innovation" 
  4. วิดีทัศน์ช่วงที่ 4 การนำเสนอ 7 Policies in Action โดยกลุ่มหลักสูตร ป.ย.ป 2 และบรรยายพิเศษโดยนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
  5. เอกสารประกอบการสัมมนาฯ 
  6. ภาพถ่ายในงานสัมมนาฯ 

งานสัมมนาบุคลากรภาครัฐ “ยุทธศาสตร์ชาติภาคปฏิบัติ : ร่วมขยับขับเคลื่อนภาครัฐเพื่อประชาชน (National Strategy in Action: Integrated Implementation for THAIS)”

1) หนังสือเชิญถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง

2) หนังสือเชิญถึงหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าปลัดกระทรวงและปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (จำนวน 19 ฉบับ)

3) หนังสือเชิญถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน ผู้เข้าร่วมโครงการเชิงยุทธศาสตร์/โครงการสำคัญ ( Policy Work / Study team)

4) หนังสือเชิญถึงหน่วยงาน 7 หน่วยงาน เพิ่มเติม

5) หนังสือเชิญถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมและเทียบเท่า (จำนวน 109 ฉบับ)

หนังสือขอเชิญผู้เข้าร่วมหลักสูตร ป.ย.ป. 1 เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 การนำเสนอโครงการ Flagship ภายใต้กรอบ ป.ย.ป. (Policies in Action) ในวันที่ 9 กันยายน 2562

หนังสือขอเชิญผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ร่วมนำเสนอโครงการ Flagship ภายใต้กรอบ ป.ย.ป. (Policies in Action)  (อัพเดตวันที่ 29 สิงหาคม 2562)

หนังสือแจ้งปรับกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5-6  (อัพเดตวันที่ 4 กรกฎาคม 2562)

หนังสือแจ้งปรับเปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร ป.ย.ป. 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 - 6 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ป.ย.ป.)

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)

สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมผู้บริหารระดับต่างๆ ในหลักสูตร ป.ย.ป. 1 สำหรับปลัดกระทรวง อธิบดี หลักสูตร ป.ย.ป. 2/1 สำหรับรองอธิบดี หรือเทียบเท่า  และหลักสูตร ป.ย.ป. 2/2 สำหรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตามกรอบหลักสูตรเรื่อยมา โดยเน้นกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล

และเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ คณะผู้บริหารจากหลักสูตร ป.ย.ป. 1 ได้นำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการต่อนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ (PM Agenda) ใน 2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษ ที่ 21 โดย มล. ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน และการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดย นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีแผนปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ได้แก่


ทั้งนี้ นายวิษณุ เครืองาม กล่าวว่า “การช่วยกันคิดช่วยกันทำในเชิงบูรณาการนั้นถือเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ป.ย.ป. ทำให้ผู้บริหารมาพบปะพูดคุยกัน แม้ว่าจะเคยผ่านหลักสูตรอื่นมาด้วยกัน แต่หลักสูตรนี้มีหัวข้อและประเด็นที่ทุกคนต้องอุทิศตนเพื่อให้ผู้อื่นต้องนำไปปฏิบัติ มากกว่าการรู้แล้วเก็บไว้

การนำเสนอวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมของหลักสูตร หรือการแสดงที่จบลงในวันเดียว แต่สิ่งที่ได้เสนอจะต้องถูกถ่ายทอดลงไปสู่ ป.ย.ป. 2 หรือ 3 ต่อ และท้ายที่สุดแล้วต้องย้อนกลับขึ้นไปสู่คณะกรรมการ ป.ย.ป. ชุดใหญ่ เข้าสู่คณะรัฐมนตรี สู่คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่กำลังจะมีขึ้น เพื่อยกร่างจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะด้านการเตรียมคนสู่อนาคตและด้านการบริหารจัดการภาครัฐ”

นอกจากนี้ นายวิษณุยังได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อผลงานที่ได้นำเสนอในครั้งนี้ สรุปได้ว่า “การพัฒนาและเตรียมคนสู่ศตวรรษ ที่ 21 ที่เน้นเรื่องสุขภาพ การศึกษา และทักษะ ตามที่เสนอนั้น จะสำเร็จได้ต้องมีทั้ง 1) วิธีการ 2) หน่วยงานที่เข้ามารับช่วงต่อ รวมถึง 3) ตัวช่วย เช่น งบประมาณ พ.ร.บ. กฎระเบียบที่มีความจำเป็นต้องแก้ก็ต้องดำเนินการ และ 4) อยากให้เน้นเรื่องวินัยด้วย ซึ่งเกี่ยวพันกับกระทรวงศึกษาธิการ หรืออาจจะทุกกระทรวง มิฉะนั้นการพัฒนาคนจะทำได้ยาก

สำหรับด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ขอให้เน้นเรื่องธรรมาภิบาล การไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และการอำนวยความสะดวก (Ease of Doing Business) เพราะเรื่องที่เป็นอุปสรรค คือ 1) ขั้นตอนที่ยุ่งยาก 2) การใช้เอกสารมากเกินความจำเป็น 3) การติดต่อราชการใช้ระยะเวลานาน ทั้งยังเน้นย้ำด้วยว่า อยากให้ส่งต่อประเด็นที่นำเสนอในหลักสูตร ป.ย.ป.1 ไปสู่หลักสูตร ป.ย.ป.2/1 เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นต่อไปนี้

1. หากจะดำเนินการ จะหาบุคลากรมาจากที่ใด
2. วางแผนเรื่องงบประมาณอย่างไร
3. เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้และเทคโนโลยีอย่างไร
4. จะปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบให้สนับสนุนเรื่องดังกล่าวอย่างไรบ้าง
5. จะสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนอย่างไร

โดยภายหลังจากการนำเสนอในครั้งนี้แล้ว ป.ย.ป. 1 จะได้มีการนำข้อเสนอไปปรับแก้ไข และเสนอแก่นายกรัฐมนตรีต่อไป และสำหรับกิจกรรมของ ป.ย.ป. 2 จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันของผู้เข้าร่วม ป.ย.ป. 1 เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง สำนักงาน ก.พ. จะได้นำไปผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

Pages